Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

DZP doradza Polskiemu Związkowi Łowieckiemu

14.08.2014

Praktyka Nieruchomości DZP zakończyła z sukcesem prowadzenie dla Polskiego Związku Łowieckiego sprawy nabycia praw do nieruchomości przy ul. Nowy Świat w Warszawie, w której od wielu dziesięcioleci mieści się główna siedziba tej zasłużonej organizacji. Nieruchomość, o której mowa, kilka lat temu została w ramach reprywatyzacji zwrócona spadkobiercom jej przedwojennego właściciela, co pod znakiem zapytania postawiło dalsze funkcjonowanie na niej centrali PZŁ.

Wprawdzie PZŁ po zakończeniu II Wojny Światowej wzniósł na nieruchomości – ze składek członków – swoją siedzibę, a następnie przez lata konserwował i remontował ją z własnych funduszy, ale na skutek braku w przeszłości stosownych decyzji nie mógł wylegitymować się skutecznym tytułem prawnym do jej zajmowania. Miało to wiele negatywnych konsekwencji prawnych, w tym również procesowych.

DZP, po zaangażowaniu do sprawy jej prawników, przeprowadziła dla PZŁ wszechstronną analizę prawną procesu reprywatyzacyjnego i na tej podstawie zaproponowała kilka scenariuszy dalszych działań. Gdy władze PZŁ wybrały jeden z zaproponowanych scenariuszy, kancelaria poprowadziła negocjacje z dotychczasową właścicielką nieruchomości, które zakończyły się zawarciem umowy zakupu przez PZŁ spornej nieruchomości na korzystnych dla Związku warunkach, ustanowieniem szeregu służebności niezbędnych do dalszego funkcjonowania nieruchomości, a także zawarciem ugody regulującej definitywnie sprawę zarówno roszczeń dotychczasowej właścicielki wobec PZŁ z tytułu bezumownego zajmowania nieruchomości, jak też roszczeń PZŁ dotyczących rozliczenia nakładów dokonanych przez Związek na nieruchomość w całym okresie powojennym.

Dodatkowo, doradztwo DZP dla PZŁ obejmowało również aspekty procesowe związane z zakończeniem toczących się w sprawie nieruchomości przy Nowym Świecie postępowań sądowych.

W ten sposób niezwykle trudna i skomplikowana pod względem prawnym sytuacja, w której dalszy pobyt PZŁ przy Nowym Świecie stał pod dużym znakiem zapytania, znalazła swój szczęśliwy dla Związku finał.

PZŁ z ramienia DZP doradzali Lech Żyżylewski, Partner i Piotr Gołaszewski, Associate.

Dalsze informacje na temat tej sprawy znajdą Państwo w zakładce Media i publikacje.

Bądź na bieżąco z DZP