Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Kompleksowe doradztwo procesowe dla m.st. Warszawy

26.04.2012

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka reprezentowała m.st. Warszawę w kilku, rozstrzygniętych na korzyść naszego klienta, procesach sądowych. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy uzyskaliśmy dla Miasta pomyślne orzeczenia w prestiżowych procesach cywilnych i administracyjnych.

W marcu kancelaria wygrała sprawę z powództwa Mobilis Sp. z o.o. Spółka domagała się zasądzenia ponad 40 mln PLN jako odszkodowania w związku z rzekomo nienależytym zorganizowaniem warszawskiego rynku transportu autobusowego. Sprawę z ramienia kancelarii prowadzili prawnicy z Praktyki Postępowań Spornych - Paweł Lewandowski i Maciej Orkusz. W postępowanie zaangażowani byli także eksperci z dziedziny pomocy publicznej - Anna Glapa oraz ochrony konkurencji - Marta Balcerowska.

20 marca zapadł prawomocny już wyrok w sprawie referendum warszawskiego, w którym Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę Pełnomocnika Okręgowego PIS na wyrok I instancji (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie). WSA uznał za zgodną z prawem odmowę zorganizowania referendum - Rada Miasta nie wyraziła zgody na przeprowadzenie referendum wykazując liczne nieprawidłowości wniosku jego organizatorów. Następnego dnia (21 marca) zapadł wyrok WSA w sprawie uchwały Rady m.st. Warszawy dot. prywatyzacji SPEC. Skarga na tą uchwałę została przez Sąd oddalona ponieważ skarżący nie wykazał naruszenia swojego interesu prawnego. Wyrok nie jest prawomocny. Sprawy z ramienia kancelarii prowadził prof. Michał Kulesza, Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki.

Obie sprawy łączy kwestia prywatyzacji SPEC - pytanie o prywatyzację było bowiem jednym z czterech pytań planowanego referendum (inne dotyczyły: cen biletów w komunikacji miejskiej, opłat wodno-kanalizacyjnych oraz opłat za przedszkola). Tłem dla obu spraw było ryzyko poważnego uszczuplenia dochodów miasta – prywatyzacja SPEC, oraz zagrożenie wykonalności kilku umów kredytowych - ceny biletów w komunikacji miejskiej oraz opłaty wodno-kanalizacyjne. W sumie zagrożone były przedsięwzięcia miejskie na kwotę około 2,5 mld PLN.

27 marca uzyskaliśmy korzystny dla Miasta wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sporze wytoczonym przez Theta Investments Sp. z o.o. o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania przez Miasto z budynków historycznego kompleksu Pałacu Błękitnego przy ul. Senatorskiej w Warszawie. W sprawie tej Sąd Okręgowy w Warszawie wydał w 2009 r. niekorzystny dla naszego klienta wyrok zasądzający całą kwotę dochodzoną przez Theta. Reprezentacji Miasta podjęliśmy się pod koniec lutego b.r., na kilka tygodni przed terminem rozprawy apelacyjnej. Sprawę w imieniu DZP prowadzili Lech Żyżylewski i Piotr Gołaszewski z naszej Praktyki Nieruchomości, specjalizujący się m.in. w problematyce reprywatyzacyjnej, wspierani przez Pawła Lewandowskiego z Praktyki Postępowań Spornych. Dzięki przygotowanej przez nas argumentacji prawnej, do tej pory niepodnoszonej przez Miasto, Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu Okręgowego w części zasądzającej na rzecz Theta kwotę wynoszącą wraz z odsetkami ustawowymi prawie 20 mln PLN i w tym zakresie prawomocnie oddalił powództwo. W pozostałej części (obejmującej żądanie zasądzenia wraz z odsetkami dalszej kwoty ok. 20 mln PLN) zaskarżony wyrok uchylił i w tym zakresie zwrócił sprawę Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania. Już w tej chwili istnieją przy tym uzasadnione podstawy, aby zakładać, że Sąd Okręgowy po ponownym rozpoznaniu sprawy oddali co najmniej część pozostającego do rozpatrzenia powództwa Theta.

26 kwietnia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił także skargę NSZZ Solidarność na uchwałę Rady m.st. Warszawy w sprawie opłat za usługi przewozowe.  

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka wspiera m.st. Warszawę także w przedsięwzięciach inwestycyjnych - m.st. Warszawa - koncesja na roboty budowlane - 1580 wiat przystankowych, postępowaniach arbitrażowych - DZP wygrywa dla m.st. Warszawy spór przez Trybunałem Arbitrażowym (przeciwko Warsaw (III) B.V. - spółka celowa ING Real Estate, spór dotyczył zobowiązania Miasta do zbycia udziałów w spółce Złote Tarasy) oraz doradza w kwestiach regulacyjnych (zasady zbywania akcji i udziałów w spółkach miejskich).

Bądź na bieżąco z DZP