Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Sukces DZP przed TK – wyrok w sprawie emerytur funkcjonariuszy Służby Celnej

03.03.2015

Wyrokiem z 3 marca 2015 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że pozostawanie funkcjonariuszy Służby Celnej poza zaopatrzeniowym systemem emerytalnym jest niezgodne z konstytucyjną zasadą równości. Trybunał uznał, że ze względu na zadania powierzone Służbie Celnej, w szczególności zaś zadania z zakresu rozpoznawania, wykrywania, zapobiegania i zwalczania określonych przestępstw i wykroczeń, sytuacja prawna funkcjonariuszy Służby Celnej wykazuje istotne podobieństwo do sytuacji prawnej funkcjonariuszy Policji, którym przysługują tzw. emerytury mundurowe – na warunkach korzystniejszych niż ma to miejsce w powszechnym systemie emerytalnym.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału „art. 1, art. 18a ust. 1 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z art. 32 Konstytucji RP w zakresie, w jakim wśród osób uprawnionych do świadczeń emerytalnych pomijają funkcjonariuszy Służby Celnej, którzy wykonują zadania określone w art. 2 ust. 1 pkt 4-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej”.

Postępowanie w sprawie zainicjowały m.in. wnioski Zrzeszenia Związków Zawodowych Służby Celnej Rzeczypospolitej Polskiej i Federację Związków Zawodowych Służby Celnej reprezentowanych przez Tomasza Zalasińskiego. Wnioski przygotował kierowany przez Marcina Matczaka i Tomasza Zalasińskiego Zespół Doradztwa Regulacyjnego kancelarii DZP, w którego skład wchodzą także Piotr Najbuk i Anna Hlebicka-Józefowicz.

Na użytek postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz prac nad nowelizacją ustawy o Służbie Celnej w lipcu 2013 r. Zespół opracował również załączony do wniosków konstytucyjnych „Raport regulacyjny w sprawie zakresu ochrony praw emerytalnych funkcjonariuszy Służby Celnej oraz preferowanego kierunku zmian normatywnych mających na celu dostosowanie zakresu tej ochrony do wymagań wynikających z Konstytucji RP”.

 

Bądź na bieżąco z DZP