energ  
 

Alert prawny | Prawo Energetyczne | 10.2015

Szanowni Państwo,

29 października 2015 roku wchodzi w życie najnowsza nowelizacja ustawy Prawo energetyczne (PE), której celem jest implementacja Rozporządzenia REMIT.

Regulacja europejska odnośnie zakazu stosowania praktyk dotyczących manipulacji i wykorzystywania informacji wewnętrznej na rynkach hurtowych energii i gazu obowiązuje ze skutkiem bezpośrednim od końca 2011 r. Jednak dopiero obecna nowelizacja do PE wprowadza konkretne sankcje za naruszenie regulacji REMIT oraz kompetencje URE do przeprowadzania kontroli w tym zakresie we współpracy z organami ścigania.
Wprowadzane zmiany przekładają się w sposób bezpośredni na odpowiedzialność spółek energetycznych i u dużych odbiorców przemysłowych oraz kadry menedżerskiej w tych podmiotach.

Obowiązki REMIT dotyczą m.in. dużych odbiorców energii i gazu oraz energetyki przemysłowej.
Adresatami obowiązków REMIT są wszyscy uczestnicy rynku, czyli kaądy, kto przeprowadza transakcję obejmującą składanie zleceń na rynku hurtowym energii. To przede wszystkim spółki energetyczne (spóki obrotowe, wytwórcy, operatorzy systemów dystrybucyjnych i przesyłowych itp.), ale także duzi odbiorcy posiadający możliwość techniczną zużycia - co najmniej 600 GWh/rok lub więcej - energii lub gazu i przemysłowi wytwórcy energii, którzy wprowadzają energię do systemu.

Po raz pierwszy przepisy karne w PE.
Nowela do PE po raz pierwszy wprowadza, obok rozszerzonej listy administracyjnych kar pieniężnych, także katalog przestępstw zagrożonych sankcją karną w związku z manipulacją rynku. URE jest uprawnione do upubliczniania informacji o nałożeniu takich sankcji. Do odpowiedzialności karnej może być pociągnięty m.in. każdy, kto zawiera umowę dotyczącą zakupu lub sprzedaży energii lub gazu z naruszeniem regulacji REMIT. Ten reżim odpowiedzialności stanowi szczególne wyzwanie po lipcowej radykalnej zmianie procedury karnej.

Jak postępować w razie kontroli REMIT?
Nowele do PE wprowadza rozbudowane kompetencje kontrolne URE oraz podstawę do współpracy m.in. z policją, giełdą i UOKIK przy prowadzeniu takich kontroli. Kontroli może być poddany każdy uczestnik rynku. Warto przygotować z wyprzedzeniem procedury wewnętrzne na wypadek takiej kontroli, w tym wprowadzić zmiany w dotychczasowej polityce compliance.

Obowiązek raportowania dot. transakcji pozagiełdowych od kwietnia 2016 r.
W kwietniu 2016 r. wejdzie w życie dodatkowy obowiązek odnośnie raportowania transakcji pozagiełdowych. Obecnie obowiązek ten obejmuje tylko transakcje giełdowe.

Kontrakty wewnątrzgrupowe objęte REMIT.
Rozporządzenie wykonawcze do REMIT przesądziło, że obowiązkom REMIT podlegają nie tylko zewnętrzne kontrakty energetyczne, ale także kontrakty wewnątrzgrupowe.

Aktualizacja wytycznych ACER.
Zasady stosowania regulacji REMIT podlegają uszczegółowieniu w wytycznych ACER. Wytyczne te podlegają regularnej aktualizacji. Wymaga to bieżącego monitowania zmian w podejściu europejskiego regulatora. W czerwcu 2015 r. opublikowana została trzecia aktualizacja wytycznych.

REKOMENDACJE DZP:

  • identyfikacja i monitorowanie zakresu stosowania regulacji REMIT do bieżącej działalności spółki wraz z poszerzeniem o aktualną interpretację tych obowiązków w wytycznych ACER,
  • analiza wpływu zmian na potrzebę modyfikacji i uszczelnienia wewnętrznych procedur,
  • określenie zasad postępowania w sytuacji kryzysowej (wszczęcie postępowania kontrolnego przez URE) oraz merytoryczne przygotowanie kadry menedżerskiej do udziału w ew. postępowaniach administracyjnych lub karnych.

Mamy nadzieję, że powyższa informacja będzie dla Państwa pomocna.

Z poważaniem,

Eksperci Praktyki Infrastruktury i Energetyki

 

KONTAKT

Domański Zakrzewski Palinka
Rondo ONZ 1 | 00-124 Warszawa
T: +48 22 557 76 40
www.dzp.pl

Paweł Grzejszczak | Partner
E: pawel.grzejszczak@dzp.pl


Katarzyna Radzewicz | Senior Associate
E: katarzyna.radzewicz@dzp.pl