Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Prawnicy naszej kancelarii z sukcesem doradzali Konsorcjum w składzie PORR Polska Infrastructure SA, ZUE SA oraz Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa SA w sporze z Miastem Poznań - Zarządem Transportu Miejskiego oraz spółką Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. Spór był prowadzony przed Sądem Arbitrażowym przy KIG w Warszawie i dotyczył rozliczenia realizacji umowy na budowę linii tramwajowej os. Lecha - Franowo w Poznaniu.

W pierwszej kolejności, 20 lutego 2015 roku, Sąd Arbitrażowy wydał wyrok częściowy, w którym ustalił, iż Miastu Poznań - Zarządowi Transportu Miejskiego nie przysługuje roszczenie o zapłatę kar umownych za przekroczenie określonego w umowie terminu realizacji przedmiotu umowy. W związku z tym zasądził na rzecz Konsorcjum zapłatę należnego mu wynagrodzenia w kwocie 6.4 mln PLN wraz z odsetkami.

Ostatecznie spór został zakończony ugodą, której 22 grudnia 2015 roku nadano formę wyroku końcowego. Zgodnie z warunkami ugody Sąd Arbitrażowy zasądził od Miasta Poznań - Zarządu Transportu Miejskiego na rzecz Konsorcjum 9.7 mln PLN tytułem zaspokojenia wszelkich jego roszczeń z tytułu realizacji umowy z 21 marca 2011 roku na budowę poznańskiej linii tramwajowej.

Konsorcjum doradzał zespół DZP, w skład którego wchodzili Tomasz Darowski, Partner, Paweł Lewandowski, Partner, Paweł Paradowski, Partner, Tomasz Michalczyk, Senior Associate oraz Michał Kucharski, Associate.

Bądź na bieżąco z DZP