Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Zakończył się dialog konkurencyjny związany z projektem PPP „Budowa Portu Zewnętrznego" w Porcie Gdynia. 4 lipca uczestnicy dialogu otrzymali oficjalne zaproszenie do złożenia oferty. To największy projekt w historii polskiego rynku PPP, z szacowaną wartością nakładów inwestycyjnych przekraczającą 5,5 miliarda złotych.

Wśród wykonawców zaproszonych do złożenia oferty znaleźli się najwięksi międzynarodowi gracze na rynku portowym i budowlanym:

  • Gdynia Terminal Holding SAS (grupa CMA CGM) oraz Meridiam Eastern Europe Investments 4 SAS
  • Hutchison Ports Poland S.à r.l. oraz Port of Felixstowe Limited
  • International Container Terminal Services Inc.
  • Mota-Engil Central Europe PPP Road Spółka z o.o.

Zaproszone firmy mają czas do 4 października na złożenie swoich ofert. Następnie, z wybranym oferentem, zostanie podpisana umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym na zaprojektowanie, budowę oraz na eksploatację nowego terminala kontenerowego.

Doradztwo na rzecz zamawiającego – Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. – oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej świadczą w ramach konsorcjum: EY, wraz z kancelarią DZP oraz Databout.

„Cieszy coraz większa liczba ciekawych i dużych projektów PPP w Polsce. W przypadku Portu Zewnętrznego w Gdyni formuła PPP sprawdzi się idealnie. To złożony i wieloletni projekt, w którym unikalna wiedza i doświadczenie potencjalnych parterów prywatnych powinny przełożyć się na pozyskanie finansowania inwestycji, sprawną realizację budowy, a następnie skuteczne operowanie terminalem. Czekamy z niecierpliwością na etap realizacji inwestycji” – podsumowują Tomasz Darowski, Partner i Michał Przychoda, Senior Associate z Praktyki Infrastruktury i Energetyki.

To dla nas ogromna przyjemność doradzać przy tak kompleksowym przedsięwzięciu, innowacyjnym na rodzimym rynku. Wierzymy, że ekspertyza EY, poszerzona o doświadczenia z realizacji analogicznych projektów w innych krajach, pomogą zrealizować ten projekt w optymalnej formule i harmonogramie a efekty w postaci udanej inwestycji będą odczuwalne w skali całego kraju. Mamy też nadzieję, że ten projekt przetrze szlak do kolejnych tego typu inwestycji w Polsce, realizowanych w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego – powiedział Maciej Ziomek, Associate Partner, Lider zespołu Transport i Infrastruktura EY w Polsce.

Liderem konsorcjum, świadczącym również doradztwo finansowe jest zespól EY Transport i Infrastruktura, kierowany przez Macieja Ziomka, Associate Partnera i Lidera zespołu Transport i Infrastruktura EY w Polsce, wspieranego przez Jakuba Adamskiego, Senior Managera oraz Krzysztofa Przybylskiego, Senior Consultanta.

Z ramienia kancelarii DZP projekt realizuje interdyscyplinarny zespół prowadzony przez Marcina Krakowiaka, Partnera i Szefa Praktyki Infrastruktury i Energetyki oraz Michała Przychodę, Senior Associate, eksperta w zakresie projektów PPP, wspierani przez Tomasza Darowskiego i Norberta Zakrzewskiego. Za kwestię ubezpieczeń natomiast odpowiada Julita Zimoch-Tuchołka, zaś w zakresie zamówień publicznych doradcami są Tomasz Michalczyk i Tomasz Krzyżanowski.

Z ramienia Databout projekt realizowany jest przez zespół ekspercki, doświadczony w realizacji projektów infrastrukturalnych z zakresu budowli hydrotechnicznych, transportu drogowego, obiektów kubaturowych, sieci infrastrukturalnych a także w zakresie analiz ruchu i transportu multimodalnego. Doradztwo techniczne, realizowane przez Databout, obejmuje w szczególności przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego, określenie standardów eksploatacji inwestycji oraz oszacowanie nakładów inwestycyjnych, uwzględnianych w modelu finansowym inwestycji. Na dalszym etapie Databout wraz z Partnerami będzie wspierać Podmiot Publiczny w przygotowaniu odpowiedzi na pytania zadawane przez oferentów w ramach procedury przetargowej.

***

O projekcie:

Projekt „Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia” obejmuje zaprojektowanie, budowę, sfinansowanie, wyposażenie, a następnie utrzymanie i eksploatację w okresie umowy PPP części lądowej Portu Zewnętrznego, na którym zlokalizowany zostanie terminal kontenerowy o wstępnie zakładanej docelowej przepustowości 2,5 mln TEU rocznie. W ramach prac Partner Prywatny wykona także prace czerpalne i refulacyjne, niezbędne do budowy pirsu, torów podejściowych i obrotnicy. Zakres projektu obejmuje również drogową i kolejową  infrastrukturę dostępową, zapewniającą dogodną komunikację z obszarem terminalu. Podmiot Publiczny partycypuje w inwestycji budując falochrony wraz z niezbędną infrastrukturą nawigacyjną.

Umowa PPP zostanie zawarta na okres ok. 36 lat, w tym ok. 5 lat projektowania i budowy oraz ok. 31 lat na utrzymanie i operowanie terminalem kontenerowym (eksploatację infrastruktury). Pierwsze statki powinny móc wpłynąć do Portu Zewnętrznego w Gdyni już na przełomie 2028 i 2029 r.

To obecnie największe postępowanie PPP prowadzone w Polsce (pod względem szacowanej całkowitej wartości projektu).

Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdyni jest uwzględniona w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) jako strategiczny projekt rządowy. Projekt jest również uwzględniony na liście kluczowych projektów infrastruktury Korytarza TEN-T Bałtyk-Adriatyk w węźle transportowym Gdynia. Przedsięwzięcie zakłada budowę nowej głębokowodnej infrastruktury portowej, która umożliwi obsługę największych statków oceanicznych oraz zwiększy konkurencyjność portu w Gdyni w basenie Morza Bałtyckiego.

Bądź na bieżąco z DZP