Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Eksperci z Praktyki Podatkowej oraz Infrastruktury i Energetyki kancelarii DZP z powodzeniem reprezentowali gminę Biskupiec przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w precedensowej sprawie dotyczącej niezasadnego nałożenia korekt finansowych przez tzw. Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym w związku z dofinansowaniem ze środków europejskich projektu na przebudowę dróg w Biskupcu.

Postępowanie kasacyjne zakończyło się sukcesem. Wyrokiem z 17 kwietnia 2013 r. NSA oddalił skargę kasacyjną Instytucji Zarządzającej (zarządu województwa Warmińsko-Mazurskiego), utrzymując tym samym wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 6 października 2011 r. uchylający wcześniejszą decyzję Instytucji Zarządzającej nakładającą korekty.

Spór w sprawie dotyczył znaczenia określonych przepisów prawa zamówień publicznych oraz przepisów prawa europejskiego, a także ich zastosowania w odniesieniu do udzielonych przez gminę Biskupiec zamówień. Instytucja Zarządzająca zarzucała bowiem gminie nieprawidłowości w skonstruowaniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. NSA odnosząc się do przedmiotowych kwestii w całości podzielił pogląd prezentowany w toku postępowania przez gminę, tj. zarówno co do znaczenia przepisów prawa europejskiego jak i prawa krajowego.

Co niezwykle istotne, NSA podzielił stanowisko gminy, że tzw. "nieprawidłowości", o których mowa w art. 2 pkt 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r., a których wykazanie jest warunkiem koniecznym nałożenia korekt finansowych przez instytucję zarządzającą, stanowią kwalifikowany przypadek naruszenia prawa zamówień publicznych. Nie każde zatem potencjalne naruszenie regulacji w zakresie udzielenia zamówienia publicznego musi prowadzić do nałożenia korekt finansowych.

Równie ważny jest fakt, że NSA potwierdził, że sporządzony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dokument dotyczący wymierzania korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (tzw. taryfikator), nie stanowi źródła prawa i nie może być traktowany jako samoistna podstawa do nakładania korekt finansowych. Sam fakt występowania w taryfikatorze określonego uchybienia nie oznacza, że każde tego rodzaju naruszenie prawa zamówień publicznych musi bezwzględnie prowadzić do nałożenia korekt finansowych.

Pełnomocnikami gminy Biskupiec przed NSA byli eksperci z Praktyki Podatkowej – Artur Nowak i Jan Czerwiński. W sprawę zaangażowani byli także eksperci z Praktyki Infrastruktury i Energetyki, m.in. Katarzyna Kuźma oraz Wojciech Hartung.

W ocenie naszych ekspertów orzeczenie NSA może mieć przełomowe znaczenie dla nakładania przez instytucje zarządzające korekt finansowych. W świetle stanowiska NSA przed nałożeniem korekt finansowych instytucje zarządzające winny bowiem dokonać dogłębnej oceny, czy naruszenia stwierdzone w związku z kontrolą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, mieszczą się w definicji nieprawidłowości, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006. Dopiero w przypadku ustalenia, iż taka właśnie sytuacja ma miejsce, nałożenie korekt finansowych będzie mogło być uznane za dopuszczalne i uzasadnione.

 

Bądź na bieżąco z DZP