Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Ustawa z 13 września 1996 r. o UCPG - cz. 6

20.05.2020

Autorzy:
Katarzyna Kuźma
Daniel Chojnacki
Dr Wojciech Hartung
Maciej Białek
Tymon Grabarczyk

W szóstym już odcinku komentarza do ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 284; dalej: u.c.p.g.) kończymy omawiać zagadnienia związane z ustalaniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, analizując tym razem regulacje zawarte w przepisach od art. 6o do art. 6s, oraz rozpoczynamy analizę przepisów zawartych w rozdziale 4 dotyczącym warunków udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt (art. 7 ust. 1– 5).

Zagadnieniami omawianymi w publikowanym odcinku komentarza są zatem kwestie związane z wydawaniem decyzji wymiarowej (art. 6o), zakresem stosowania przepisów ordynacji podatkowej (art. 6q), właściwością organów egzekucyjnych (art. 6qa) i przeznaczeniem wpływów pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (podatku śmieciowego). Zajmujemy się również nową możliwością przyjmowania przez punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) pozostałości z działalności rolniczej (art. 6ra) oraz uprawnieniami właściciela nieruchomości w przypadku nierealizowania przez gminę (podmiot przez nią wskazany) obowiązku odbioru z tejże nieruchomości odpadów komunalnych. W dalszej kolejności omawiamy warunki wydawania zezwoleń na inną niż gospodarowanie odpadami komunalnymi działalność regulowaną przepisami u.c.p.g. Chodzi o opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt.

W komentarzu staramy się identyfikować zagadnienia, które w praktyce mogą budzić wątpliwości interpretacyjne i, posiłkując się orzecznictwem sądowym oraz piśmiennictwem prawniczym, przedstawić naszą autorską propozycją rozumienia tych przepisów. 

Kolejna część komentarza ukaże się 17 czerwca 2020 r.

Dalszą część artykułu znajdą Państwo na stronie Dziennika Gazeta Prawna.

Zachęcamy również do zapoznania się z pierwszą, drugą, trzecią, czwartą oraz piątą częścią komentarza.

Bądź na bieżąco z DZP