Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia – rusza przetarg na wykonawcę projektu PPP

09.11.2020

Osiągnęliśmy bardzo ważny kamień milowy w projekcie PPP pn. „Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia”. W dniu 5 listopada 2020 r. opublikowano ogłoszenie o zamówieniu, rozpoczynając formalnie postępowanie na wybór partnera prywatnego.

To obecnie największe postępowanie PPP prowadzone w Polsce (pod względem szacowanej całkowitej wartości projektu).

Nasza kancelaria wraz z EY oraz Databout (w ramach Konsorcjum) doradzają przy tym złożonym i skomplikowanym przedsięwzięciu na rzecz Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. (Zamawiający) oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa, sfinansowanie, wyposażenie, a następnie utrzymanie i eksploatacja w okresie umowy PPP pirsu Portu Zewnętrznego, na którym zlokalizowany zostanie terminal kontenerowy o wstępnie zakładanej docelowej przepustowości 2,5 mln TEU rocznie. Zakres projektu obejmuje również lądową infrastrukturę dostępową drogową i kolejową.

Umowa PPP zostanie zawarta na okres ok. 36 lat, w tym ok. 5 lat projektowania i budowy oraz ok. 31 lat na utrzymanie i operowanie terminalem kontenerowym (eksploatację infrastruktury).

Wstępny harmonogram postępowania:

  • Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – styczeń 2021
  • Ocena wniosków - łącznie z uzupełnianiem lub wyjaśnianiem wniosków - marzec 2021
  • Przeprowadzenie dialogu z potencjalnymi partnerami prywatnymi – kwiecień-listopad 2021
  • Opracowanie SIWZ, PFU oraz zaproszenie do składania ofert - styczeń 2022
  • Składanie ofert - maj/czerwiec/lipiec 2022
  • Otwarcie, ocena ofert i zawiadomienie wszystkich oferentów o wyborze najkorzystniejszej ofert - wrzesień/październik 2022
  • Przygotowanie i zawarcie umowy o PPP - listopad 2022

Po przeprowadzeniu prekwalifikacji według warunków udziału oraz kryteriów selekcji określonych w ogłoszeniu o zamówieniu, Zamawiający zaprosi do dialogu konkurencyjnego maksymalnie 5 wykonawców.

Termin na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wyznaczony jest do 15 stycznia 2021 roku o godzinie 12.00.

Więcej szczegółów na stronie postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu.

Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdyni jest uwzględniona w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) jako strategiczny projekt rządowy. Projekt jest również uwzględniony na liście kluczowych projektów infrastruktury Korytarza TEN-T Bałtyk-Adriatyk w węźle transportowym Gdynia. Przedsięwzięcie zakłada budowę nowej głębokowodnej infrastruktury portowej, która umożliwi obsługę największych statków oceanicznych.

Z ramienia kancelarii DZP projekt realizuje interdyscyplinarny zespół prowadzony przez Marcina Krakowiaka, Partnera i Szefa Praktyki Infrastruktury i Energetyki oraz Michała Przychodę, Senior Associate, eksperta w zakresie projektów PPP, wspieranych przez Tomasza Darowskiego, Partnera, eksperta od projektów infrastrukturalnych, specjalistów od zamówień publicznych – Katarzynę Kuźmę, Partnera, Wojciecha Hartunga, Counsel i Tomasza Michalczyka, Senior Associate oraz specjalistów od pomocy publicznej i prawa transportowego – Annę Glapę, Partnera i Tomasza Zielenkiewicza, Senior Associate.

***

Wideo Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. opisujące projekt:

https://www.youtube.com/watch?v=llLWLOyWaSI&t=2s

Wideo Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. dotyczące projektu z wypowiedziami ekspertów:

https://www.youtube.com/watch?v=cm3niiMmEDo&t=2s

Bądź na bieżąco z DZP