Prawnicy i współpracownicy kancelarii DZP są autorami licznych publikacji dotyczących prawnych aspektów działalności gospodarczej oraz uregulowań prawnych.

Kancelaria opracowała angielskie przekłady:

 • Kodeksu Cywilnego we współpracy z wydawnictwem CH Beck (2015),
 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych / Prawo własności przemysłowej we współpracy z wydawnictwem CH Beck (2014),

 • Prawa farmaceutycznego i ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych we współpracy z wydawnictwem CH Beck (2013),
 • Prawa zamówień publicznych - zestaw ustaw we współpracy z wydawnictwem CH Beck (2012),
 • Kodeksu Spółek Handlowych we współpracy z wydawnictwem Wolters Kluwer Polska (2011).

Publikacje naszych ekspertów, które w ostatnim czasie ukazały się na rynku to:

 • Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Komentarz. Wzory pism i kazus Piotra Gołaszewskiego (2017),
 • Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych - aktualne problemy i propozycje rozwiązań dr. Wojciecha Hartunga (2017),
 • Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz - współautorem publikacji jest Piotr Gołaszewski (2017),

 • Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz - współautorem publikacji jest Piotr Gołaszewski (2017),

 • Postępowanie administracyjne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy - współautorem publikacji jest Piotr Gołaszewski (2016),

 • Ochrona praw autorskich i pokrewnych a zasady swobodnego przepływu towarów i świadczenia usług w prawie UE dr. Aleksandry Auleytner (2015),
 • Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Komentarz Katarzyny Kuźmy, Wojciecha Hartunga, Michała Bagłaja, Tomasza Michalczyka, Michała Wojciechowskiego oraz Jakuba Krysy (2015),
 • Podatkowa grupa kapitałowa Jana Czerwińskiego, Łukasza Dominika, Krzysztofa Dyby, Tomasza Leszczewskiego, Grzegorza Sprawki, Pawła Suchockiego, Anny Turskiej, Joanny Wierzejskiej oraz Artura Nowaka (2015),
 • Regulacyjne i cywilnoprawne aspekty roamingu międzynarodowego dr Marleny Wach (2013),

 • Komentarz do ustawy z 13.09.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Katarzyny Kuźmy, Daniela Chojnackiego, Przemysława Zdrajkowskiego, Karoliny Szymczak, Wojciecha Hartunga, Katarzyny Maćkowskiej (2013),

 • Koncepcja czynu niedozwolonego w amerykańskiej teorii i filozofii prawa dr. Tomasza Karasia (2011),
 • Rada nadzorcza spółki akcyjnej. Powoływanie, kompetencje, funkcjonowanie – aspekty prawne prof. Grzegorza Domańskiego (2010),
 • Gestaltungsfreiheit und Gestaltungsgrenzen im polnischen Vertragskonzernrecht [Swoboda kształtowania umowy i jej granice w polskim prawie koncernów umownych] dr. Joanny Schubel (2010),
 • Naruszenie przez państwo umowy z inwestorem zagranicznym w świetle traktatów inwestycyjnych dr. Marka Świątkowskiego (2009),
 • Upadłość transgraniczna w prawie Unii Europejskiej dr. Tomasza Chilarskiego (2008),
 • Summa iniuria. O błędzie formalizmu w stosowaniu prawa dr. Marcina Matczaka (2007).

Ponadto kancelaria DZP w ostatnim czasie wydała:

 • Rola compliance w zapobieganiu przestępczości gospodarczej,
 • Prawne aspekty usług chmurowych,
 • Otoczenie regulacyjne telemedycyny w Polsce,
 • Raport o usługach Cloud Computing w działalności ubezpieczeniowej,

 • Intranet a prawo – Vademecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu,
 • Raport o skali zatrzymań celnych towarów w związku z naruszeniami praw własności intelektualnej w Polsce i w Unii Europejskiej,
 • Barometr legislacyjny: Analiza wykonania programu prac legislacyjnych Rady Ministrów - do 2011 roku nasze raporty z cyklu "Barometr Legislacyjny" wydawane były we współpracy z Programem "Sprawne Państwo" Ernst&Young. Od 2012 roku eksperci naszej kancelarii – dr hab. Marcin Matczak i dr Tomasz Zalasiński – wraz z akademickimi ekspertami z Uniwersytetu Oksfordzkiego samodzielnie kontynuowali badania sprawności ustawodawczej Rady Ministrów.

Publikacje DZP skierowane do inwestorów zagranicznych:  

 • Energia wiatrowa w Polsce (2011) – we współpracy z TPA Horwath,
 • Poland. A place to live and work (2010) – we współpracy z PAIiIZ,
 • Doing Business in Poland (2010) – we współpracy z Ernst & Young ,
 • Polonia: un país generador de oportunidades. Claves legales para la inversión (2008) – we współpracy z PARP,
 • The real state of real estate (2008) – we współpracy z Ernst & Young.