Czy mogę rozwiać wątpliwości co do statusu nieruchomości?

Unikatowe doświadczenie w sprawach reprywatyzacyjnych.

Wybrane doświadczenia w zakresie doradztwa prawnego dla obecnych właścicieli (użytkowników) nieruchomości

Nasze doświadczenia w zakresie doradztwa prawnego dla obecnych właścicieli (użytkowników) nieruchomości dotkniętych w przeszłości procesami nacjonalizacyjnymi obejmują m.in.:

 • reprezentowanie jednego z największych działających w Polsce banków w postępowaniu reprywatyzacyjnym wszczętym przez spadkobierców byłych właścicieli ubiegających się o zwrot nieruchomości położonej w Warszawie, zabudowanej budynkami biurowymi zajmowanymi przez bank [zobacz też media i publikacje],
 • reprezentowanie znanej spółki wydawniczej w postępowaniu sądowym dotyczącym zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z zabudowanej nieruchomości położonej w centrum Warszawy oraz w postępowaniu sądowym dotyczącym zasiedzenia budynku dekretowego położonego na tej nieruchomości [zobacz też media i publikacje],
 • usługi doradcze na rzecz spółki kolejowej dotyczące kompleksowej oceny aktualnego statusu prawnego nieruchomości kolejowych (w tym m.in. dworca kolejowego) położonych w centrum Warszawy w aspekcie problematyki reprywatyzacyjnej i uwłaszczeniowej,
 • reprezentowanie jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniu sądowym dotyczącym zapłaty odszkodowania związanego z roszczeniami dekretowymi dawnych właścicieli do nieruchomości zabudowanej budynkiem Hotelu Polonia w Warszawie, objętej w latach 90. procesem prywatyzacji majątku komunalnego,
 • reprezentowanie publicznej wyższej uczelni artystycznej w szeregu postępowań administracyjnych i sądowych (dotyczących problematyki reprywatyzacyjnej i uwłaszczeniowej) wszczętych przez spadkobierców przedwojennych właścicieli wobec nieruchomości dekretowej położonej przy Trakcie Królewskim w Warszawie, będącej główną siedzibą uczelni,
 • reprezentowanie instytucji systemu ubezpieczeń społecznych (będącej państwową osobą prawną) w postępowaniu sądowym dotyczącym wydania nieruchomości tzw. Pałacu Biskupów Krakowskich położonej przy Trakcie Królewskim w Warszawie (objętej działaniem dekretu warszawskiego) oraz zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z tej nieruchomości [zobacz też media i publikacje],
 • reprezentowanie czołowego banku w postępowaniu reprywatyzacyjnym wszczętym przez spadkobierców byłych właścicieli ubiegających się o zwrot nieruchomości położonej w Krakowie, zabudowanej budynkami biurowymi, zajmowanej przez bank i przeznaczonej do sprzedaży,
 • doradztwo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego w sporze (w tym reprezentacja przed sądami administracyjnymi oraz przed Trybunałem Konstytucyjnym) dotyczącym ustanowienia w trybie dekretu warszawskiego prawa użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni ok. 30 ha zajętego pod tereny ogrodów działkowych [zobacz też media i publikacje],
 • usługi doradcze na rzecz Polskiego Związku Łowieckiego, w tym reprezentowanie w negocjacjach oraz postępowaniach sądowych, dotyczące nabycia zreprywatyzowanej nieruchomości przy Trakcie Królewskim w Warszawie oraz kompleksowego uregulowania jej sytuacji prawnej [zobacz też media i publikacje],
 • usługi doradcze na rzecz podmiotu z branży hutniczej, w tym reprezentowanie w postępowaniu sądowym, dotyczące uregulowania stanu prawnego nieruchomości przemysłowych, objętych w przeszłości uwłaszczeniem na rzecz nieistniejącej obecnie państwowej osoby prawnej,
 • doradztwo na rzecz jednego z największych działających w Polsce banków w zakresie analizy prawnej roszczeń reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości biurowo-mieszkalnej położonej w centrum Warszawy oraz uregulowania sytuacji reprywatyzacyjnej tej nieruchomości,
 • reprezentowanie jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniach sądowych dotyczących zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z budynków historycznego kompleksu Pałacu Błękitnego w Warszawie oraz zwrotu nakładów poczynionych na te budynki w okresie po II Wojnie Światowej,
 • reprezentowanie znanej grupy hotelowej w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących roszczeń reprywatyzacyjnych zgłoszonych przez spadkobierców byłych właścicieli do nieruchomości położonej w Warszawie, zabudowanej budynkiem hotelu Mercure Grand Warszawa,
 • doradztwo na rzecz czołowego ubezpieczyciela w sporze z miastem stołecznym Warszawa dotyczącym przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie, w tym analiza istnienia (aktualności) roszczeń dekretowych zgłoszonych w latach 40. do tej nieruchomości,
 • reprezentowanie jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniu przed Sądem Najwyższym dotyczącym podjęcia uchwały rozstrzygającej zagadnienie prawne obejmujące wskazanie podmiotów zobowiązanych do zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z budynków zwracanych w trybie dekretu warszawskiego [zobacz też media i publikacje],
 • reprezentowanie wiodącego banku w postępowaniu reprywatyzacyjnym wszczętym przez spadkobierców byłych właścicieli ubiegających się o zwrot nieruchomości położonej w Warszawie, zabudowanej współcześnie budynkiem biurowym zajmowanym przez centralę banku,
 • doradztwo na rzecz znanej grupy hotelowej dotyczące uregulowania sytuacji prawnej nieruchomości położonej w warszawskim Wilanowie, obejmujące m.in. analizę prawną roszczeń reprywatyzacyjnych pod kątem oceny ryzyk związanych z dalszym korzystaniem przez klienta z tej nieruchomości,
 • usługi doradcze dotyczące oceny aktualnego statusu prawnego lokali (mieszkań) zakładowych znajdujących się w zasobach wiodącej grupy ubezpieczeniowej w aspekcie problematyki trybu zbywania tych lokali (mieszkań) na rzecz dotychczasowych najemców,
 • usługi doradcze na rzecz podmiotu z branży hutniczej, w tym reprezentowanie w postępowaniu sądowym, dotyczące uregulowania stanu prawnego nieruchomości przemysłowych, objętych w przeszłości uwłaszczeniem na rzecz państwowej osoby prawnej, postawionej następnie w stan upadłości,
 • doradztwo na rzecz wiodącego banku obejmujące analizę prawną roszczeń reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości biurowo-usługowej położonej w Warszawie pod kątem oceny ryzyk związanych z planowaną sprzedażą tej nieruchomości,
 • reprezentowanie znanej grupy hotelowej w postępowaniu administracyjnym i sądowym dotyczącym uwłaszczenia na nieruchomości zabudowanej budynkiem hotelu Novotel Warszawa Centrum (dawniej Forum) w Warszawie oraz w innych postępowaniach wszczętych przez spadkobierców byłych właścicieli tej nieruchomości [zobacz też media i publikacje],
 • doradztwo na rzecz czołowego ubezpieczyciela obejmujące kompleksową ocenę aktualnego statusu prawnego nieruchomości oraz rzeczy ruchomych objętych działaniem dekretu o zajęciu majątków państw pozostających z Państwem Polskim w stanie wojny w latach 1939-1945 i majątku osób prawnych i obywateli tych państw oraz o zarządzie przymusowym nad tymi majątkami,
 • usługi doradcze na rzecz podmiotu z branży hutniczej oraz reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym dotyczącym zwrotu wywłaszczonej nieruchomości,
 • usługi doradcze na rzecz instytucji systemu ubezpieczeń społecznych (będącej państwową osobą prawną) dotyczące uwłaszczenia na nieruchomości położonej w Warszawie, zabudowanej budynkami biurowo-usługowymi, w tym przygotowanie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • doradztwo na rzecz instytucji państwowej (organu konstytucyjnego) w zakresie analizy prawnej roszczeń reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości biurowej położonej w centrum Warszawy (nieopodal Placu Teatralnego) mającej na celu ocenę ryzyk związanych z potencjalnym nabyciem przez klienta tytułu prawnego do tej nieruchomości,
 • usługi doradcze na rzecz znanej grupy hotelowej dotyczące roszczeń reprywatyzacyjnych zgłaszanych przez spadkobierców byłych właścicieli do nieruchomości zabudowanej budynkiem hotelu Mercure Gdynia Centrum w Gdyni oraz reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym i sądowym dotyczącym uwłaszczenia na tej nieruchomości,
 • doradztwo na rzecz wiodącego ubezpieczyciela dotyczące regulacji stanu prawnego nieruchomości położonej w okolicach Krakowa, zajętej pod tereny ogrodów działkowych, w tym analiza prawna potencjalnych roszczeń mająca na celu dokonanie oceny ryzyk związanych z dalszym korzystaniem z tej nieruchomości,
 • reprezentowanie jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniu sądowym dotyczącym rozliczenia bezumownego korzystania z pałacu w Gościeszynie (przejętego po II Wojnie Światowej w trybie dekretu o reformie rolnej) oraz zwrotu nakładów poczynionych na ten pałac,
 • analiza prawna roszczeń reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości przemysłowej mająca na celu dokonanie oceny ryzyk związanych z zawarciem planowanej umowy przez podmiot z branży hutniczej,
 • usługi doradcze na rzecz zagranicznego banku będącego wierzycielem hipotecznym dotyczące wywłaszczenia nieruchomości położonej w Gdańsku, obejmujące także reprezentowanie klienta w postępowaniu administracyjnym,
 • reprezentowanie znanej spółki z branży doradczo-informatycznej w postępowaniu administracyjnym dotyczącym roszczeń reprywatyzacyjnych zgłoszonych przez spadkobierców byłych właścicieli do nieruchomości położonej w Warszawie, zabudowanej budynkiem biurowo-usługowym,
 • doradztwo na rzecz znanej spółki restauracyjnej w zakresie analizy prawnej roszczeń reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości położonej w centrum Warszawy (nieopodal Traktu Królewskiego) mającej na celu dokonanie oceny ryzyk związanych z planowanym zakupem lokalu użytkowego lub nabyciem przez klienta tych roszczeń,
 • doradztwo na rzecz znanej spółki papierniczej obejmujące analizę prawną roszczeń reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości przemysłowej położonej w jednej z miejscowości k/Warszawy pod kątem oceny ryzyk związanych z działaniami planowanymi wobec tej nieruchomości,
 • usługi doradcze na rzecz podmiotu z branży hutniczej dotyczące wywłaszczenia nieruchomości, obejmujące także reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych z tego zakresu,
 • doradztwo na rzecz znanej spółki z branży nieruchomościowej, w tym reprezentowanie w postępowaniach sądowych, dotyczące zasiedzenia szeregu nieruchomości komercyjnych na warszawskich Bielanach,
 • usługi doradcze na rzecz czołowego ubezpieczyciela dotyczące regulacji stanu prawnego nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, zabudowanej budynkami biurowymi, w tym analiza prawna roszczeń zgłoszonych przez spadkobierców dawnych właścicieli mająca na celu dokonanie oceny ryzyk związanych z dalszym korzystaniem przez klienta z tej nieruchomości,
 • reprezentowanie wiodącego banku w szeregu postępowań sądowych i administracyjnych wszczętych przez następców byłych właścicieli ubiegających się o zwrot nieruchomości położonej w centrum Warszawy, zabudowanej budynkiem mieszkaniowym, która została sprzedana przez bank,
 • doradztwo w zakresie analizy prawnej zgłoszonych roszczeń reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości zabudowanej Domem Marynarza w Gdyni mającej na celu ocenę ryzyk związanych z dalszym korzystaniem z tej nieruchomości (dokonywaniem nakładów inwestycyjnych),
 • doradztwo na rzecz instytucji państwowej (organu konstytucyjnego) w zakresie analizy prawnej roszczeń reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości położonej w Warszawie, zabudowanej budynkiem biurowym, w celu oceny ryzyk związanych z inwestycjami (nakładami) planowanymi na tej nieruchomości oraz reprezentowanie klienta wobec organów administracji publicznej w sprawach dotyczących ustalenia faktu pozostawania w toku / zakończenia postępowania obejmującego zwrot nieruchomości na rzecz dawnego właściciela,
 • usługi doradcze na rzecz podmiotu z branży hutniczej dotyczące regulacji stanu prawnego nieruchomości przemysłowych (zarówno niezabudowanych, jak i zabudowanych) wykorzystywanych w prowadzonej działalności,
 • reprezentowanie znanej spółki (w tym zastępstwo procesowe) w sporze z miastem stołecznym Warszawa dotyczącym przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie, do której zgłoszono roszczenia reprywatyzacyjne,
 • doradztwo w zakresie analizy prawnej roszczeń reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości wchodzących w skład majątku Huty Szkła w Sierakowie.

Zobacz także wybrane doświadczenia DZP w zakresie doradztwa prawnego dla dawnych właścicieli nieruchomości lub ich następców prawnych.

artykuły powiązane

Co zmienić w przepisach o reprywatyzacji by uniknąć zagrożeń międzynarodowych?

Publikacja | 06.02.2018

Gościem programu #RZECZoPRAWIE był Lech Żyżylewski który opowiadał o znaczeniu ustawy JUST w Polsce, także w kontekście reprytwatyzacji.

cały tekst

W słusznej sprawie

Publikacja | 26.01.2018

W czasie prac nad polską ustawą reprywatyzacyjną nie sposób pominąć wydarzenia, które u nas przeszło bez echa: przegłosowanie przez Senat USA ustawy o sprawiedliwości dla ocalonych, którym do dzisiaj nie zadośćuczyniono.

cały tekst

Jaki ogłosił, że kamienica wraca do miasta. "Nie od razu, nie w całości"

Publikacja | 04.10.2017

3 miesiące i 6 decyzji, w tym o Poznańskiej 14. Kamienica z lokatorami - jak oświadczyła komisja - "wróciła" do miasta. W materiale z programu "Czarno na Białym" wypowiedź Piotra Gołaszewskiego.

cały tekst

Los mieszkańców kamienicy przy Poznańskiej w Warszawie

Publikacja | 21.09.2017

Co czeka osoby, które kupiły mieszkania w kamienicy przy ul. Poznańskiej w związku z reprywatyzacją i decyzją komisji weryfikacyjnej, która uznała, że kamienica nie powinna być zwracana spadkobiercom.

cały tekst

Kolejna wygrana przez Naczelnym Sądem Administracyjnym

DZP doradza | 04.09.2017

Praktyka Nieruchomości z sukcesem reprezentowała (bezpośredniego) spadkobiercę właściciela nieruchomości przy Al. Róż, odzyskanej w trybie dekretu warszawskiego.

cały tekst

Uchwała 7 Sędziów SN w sprawie roszczeń uzupełniających

DZP doradza | 19.04.2017

Czy samoistny posiadacz jest legitymowany biernie w sprawie o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości wówczas, gdy oddał nieruchomość w posiadanie zależne?

cały tekst

"Mała ustawa reprywatyzacyjna" weszła w życie

DZP doradza | 17.09.2016

Eksperci DZP komentują ustawę z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, która weszła w życie 17 września 2016.

cały tekst

Nowa wykładnia dekretu warszawskiego

DZP doradza | 31.08.2016

Sukces DZP: nowa wykładnia dekretu warszawskiego uzasadnia zmianę wydanej na jego podstawie negatywnej decyzji, nawet po prawomocnym wyroku sądu oddalającym skargę na tę decyzję.

cały tekst

Bezumowne korzystanie z nieruchomości przez państwo obce ma charakter de iure gestionis

Publikacja | 25.09.2015

3 września 2015 Sąd Okręgowy wydał wyrok w sprawie z powództwa współużytkowników wieczystych gruntu przeciwko Republice Serbii.

cały tekst

Spór z Serbią – precedensowy wyrok polskiego Sądu

DZP doradza | 03.09.2015

Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził od Republiki Serbii na rzecz rodziny Gawrońskich ponad 21 mln PLN wraz z odsetkami wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z budynku w Al. Ujazdowskich.

cały tekst

Jak chronić placówki oświatowe przed roszczeniami?

Publikacja | 28.10.2014

W poniedziałek, 27 października, Gazeta Stołeczna zorganizowała warsztat poświęcony reprywatyzacji nieruchomości warszawskich zajmowanych przez szkoły i przedszkola.

cały tekst

DZP doradza Polskiemu Związkowi Łowieckiemu

DZP doradza | 14.08.2014

Praktyka Nieruchomości DZP zakończyła z sukcesem prowadzenie dla Polskiego Związku Łowieckiego sprawy nabycia praw do nieruchomości przy ul. Nowy Świat w Warszawie.

cały tekst

DZP odzyskuje nieruchomość w Krakowie

DZP doradza | 18.04.2014

Praktyka Nieruchomości DZP po kilku latach prowadzenia szeregu postępowań sądowych i administracyjnych pomyślnie zakończyła prowadzenie sprawy klientki z USA.

cały tekst

Sąd Najwyższy: kim jest Serbia, jak nie cudzoziemcem?

DZP doradza | 13.03.2014

Kim jest Serbia, jak nie cudzoziemcem? Kolejny sukces DZP w precedensowym sporze reprywatyzacyjnym o były budynek Ambasady Serbii w Al. Ujazdowskich 23 w Warszawie.

cały tekst

Wygrana w SN: przedawnienie roszczenia odszkodowawczego

DZP doradza | 07.01.2014

Wygrana DZP w Sądzie Najwyższym: przedawnienie roszczenia odszkodowawczego należy liczyć od drugiej decyzji ministra lub samorządowego kolegium odwoławczego.

cały tekst

Zasiedzenie budynku dekretowego jest dopuszczalne

DZP doradza | 24.05.2013

23 maja 2013 SN uchylił postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie i przekazał do ponownego rozpoznania sprawę dot. zasiedzenia przez Skarb Państwa budynku dekretowego.

cały tekst

Kolejny sukces DZP w sporze z Serbią

DZP doradza | 07.03.2013

Kolejny sukces DZP w sporze z Serbią: do nabycia przez cudzoziemca nieruchomości w drodze zasiedzenia niezbędne jest zezwolenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

cały tekst

Plan zagospodarowania m.st. Warszawy z 1961 obowiązywał

DZP doradza | 10.02.2013

Kancelaria DZP, reprezentując jeden z największych działających w Polsce banków, odniosła sukces w sprawie reprywatyzacyjnej dotyczącej nieruchomości przy ul. Wolskiej.

cały tekst

Kolejne wygrane DZP w sprawie Pałacu Błękitnego

DZP doradza | 05.02.2013

4 lutego 2013 r. DZP uzyskało kolejny korzystny dla m.st. Warszawy wyrok Sądu Apelacyjnego w sporze dot. korzystania przez Miasto z budynków historycznego kompleksu przy ul. Senatorskiej.

cały tekst

Roszczenia nie są przeszkodą do przedłużenia terminu użytkowania

DZP doradza | 21.12.2012

Sąd uznał stanowisko DZP: roszczenia dekretowe nie są przeszkodą do przedłużenia terminu użytkowania wieczystego. Sprawa dot. nieruchomości objętej działaniem dekretu warszawskiego.

cały tekst

Eksperci o roszczeniach reprywatyzacyjnych

Aktualność | 10.12.2012

6 grudnia Lech Żyżylewski wziął udział w debacie pt. "Roszczenia reprywatyzacyjne – hamulec gospodarki czy szansa na rozwój?", którą zorganizowała kancelaria Wardyński i Wspólnicy.

cały tekst

Eksperci o roszczeniach reprywatyzacyjnych

Konferencja | 06.12.2012

6 grudnia Lech Żyżylewski, ekspert w zakresie reprywatyzacji oraz Szef Praktyki Nieruchomości w DZP, wziął udział w debacie "Roszczenia reprywatyzacyjne – hamulec gospodarki czy szansa na rozwój?".

cały tekst

Kompleksowe doradztwo reprywatyzacyjne

Aktualność | 30.07.2012

Miło nam poinformować, że uruchomiliśmy specjalną podstronę poświęconą ważnemu i ciągle aktualnemu zagadnieniu reprywatyzacji - www.dzp.pl/reprywatyzacja.

cały tekst

DZP wygrywa kilkuletni spór o były budynek Ambasady Serbii

DZP doradza | 25.06.2012

25 czerwca 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie, którym oddalił apelację Republiki Serbii w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia przez Serbię nieruchomości w Alejach Ujazdowskich.

cały tekst

DZP wygrywa w sprawie Pałacu Błękitnego

DZP doradza | 27.03.2012

DZP wygrywa w sprawie Pałacu Błękitnego przy ul. Senatorskiej w Warszawie: nie od każdego posiadacza można dochodzić wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

cały tekst