Czy mogę rozwiać wątpliwości co do statusu nieruchomości?

Unikatowe doświadczenie w sprawach reprywatyzacyjnych.

Wybrane doświadczenia w zakresie doradztwa prawnego dla obecnych właścicieli (użytkowników) nieruchomości

Nasze doświadczenia w zakresie doradztwa prawnego dla obecnych właścicieli (użytkowników) nieruchomości dotkniętych w przeszłości procesami nacjonalizacyjnymi obejmują m.in.:

 • reprezentowanie jednego z największych działających w Polsce banków w postępowaniu reprywatyzacyjnym wszczętym przez spadkobierców byłych właścicieli ubiegających się o zwrot nieruchomości położonej w Warszawie, zabudowanej budynkami biurowymi zajmowanymi przez bank [zobacz też media i publikacje],
 • reprezentowanie znanej spółki wydawniczej w postępowaniu sądowym dotyczącym zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z zabudowanej nieruchomości położonej w centrum Warszawy oraz w postępowaniu sądowym dotyczącym zasiedzenia budynku dekretowego położonego na tej nieruchomości [zobacz też media i publikacje],
 • usługi doradcze na rzecz spółki kolejowej dotyczące kompleksowej oceny aktualnego statusu prawnego nieruchomości kolejowych (w tym m.in. dworca kolejowego) położonych w centrum Warszawy w aspekcie problematyki reprywatyzacyjnej i uwłaszczeniowej,
 • reprezentowanie jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniu sądowym dotyczącym zapłaty odszkodowania związanego z roszczeniami dekretowymi dawnych właścicieli do nieruchomości zabudowanej budynkiem Hotelu Polonia w Warszawie, objętej w latach 90. procesem prywatyzacji majątku komunalnego,
 • reprezentowanie publicznej wyższej uczelni artystycznej w szeregu postępowań administracyjnych i sądowych (dotyczących problematyki reprywatyzacyjnej i uwłaszczeniowej) wszczętych przez spadkobierców przedwojennych właścicieli wobec nieruchomości dekretowej położonej przy Trakcie Królewskim w Warszawie, będącej główną siedzibą uczelni,
 • reprezentowanie instytucji systemu ubezpieczeń społecznych (będącej państwową osobą prawną) w postępowaniu sądowym dotyczącym wydania nieruchomości tzw. Pałacu Biskupów Krakowskich położonej przy Trakcie Królewskim w Warszawie (objętej działaniem dekretu warszawskiego) oraz zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z tej nieruchomości [zobacz też media i publikacje],
 • reprezentowanie jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniu przed Sądem Najwyższym dotyczącym podjęcia uchwały (III CZP 84/16) rozstrzygającej zagadnienie prawne obejmujące wskazanie podmiotów zobowiązanych do zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z budynków zwracanych w trybie dekretu warszawskiego [zobacz też media i publikacje],
 • reprezentowanie czołowego banku w postępowaniu reprywatyzacyjnym wszczętym przez spadkobierców byłych właścicieli ubiegających się o zwrot nieruchomości położonej w Krakowie, zabudowanej budynkami biurowymi, zajmowanej przez bank i przeznaczonej do sprzedaży,
 • doradztwo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego w sporze (w tym reprezentacja przed sądami administracyjnymi oraz przed Trybunałem Konstytucyjnym) dotyczącym ustanowienia w trybie dekretu warszawskiego prawa użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni ok. 30 ha zajętego pod tereny ogrodów działkowych [zobacz też media i publikacje],
 • usługi doradcze na rzecz Polskiego Związku Łowieckiego, w tym reprezentowanie w negocjacjach oraz postępowaniach sądowych, dotyczące nabycia zreprywatyzowanej nieruchomości przy Trakcie Królewskim w Warszawie oraz kompleksowego uregulowania jej sytuacji prawnej [zobacz też media i publikacje],
 • usługi doradcze na rzecz podmiotu z branży hutniczej, w tym reprezentowanie w postępowaniu sądowym, dotyczące uregulowania stanu prawnego nieruchomości przemysłowych, objętych w przeszłości uwłaszczeniem na rzecz nieistniejącej obecnie państwowej osoby prawnej,
 • doradztwo dotyczące aktywów nieruchomościowych (w aspekcie uwłaszczeniowym oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości) w ramach procesów restrukturyzacji spółek z branży górnictwa węgla kamiennego,
 • doradztwo na rzecz jednego z największych działających w Polsce banków w zakresie analizy prawnej roszczeń reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości biurowo-mieszkalnej położonej w centrum Warszawy oraz uregulowania sytuacji reprywatyzacyjnej tej nieruchomości,
 • doradztwo na rzecz wiodącego dewelopera biurowego, w tym reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych i sądowych, dotyczące roszczeń zgłaszanych przez spadkobierców byłych właścicieli w trybie dekretu warszawskiego do nieruchomości położonej w Warszawie (Al. Jerozolimskie),
 • reprezentowanie jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniach sądowych dotyczących zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z budynków historycznego kompleksu Pałacu Błękitnego w Warszawie oraz zwrotu nakładów poczynionych na te budynki w okresie po II Wojnie Światowej [zobacz też media i publikacje],
 • reprezentowanie znanej grupy hotelowej w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących roszczeń reprywatyzacyjnych zgłoszonych przez spadkobierców byłych właścicieli do nieruchomości położonej w Warszawie, zabudowanej budynkiem hotelu Mercure Grand Warszawa,
 • doradztwo na rzecz czołowego ubezpieczyciela w sporze z miastem stołecznym Warszawa dotyczącym przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie, w tym analiza istnienia (aktualności) roszczeń dekretowych zgłoszonych w latach 40. do tej nieruchomości,
 • doradztwo na rzecz znanego dewelopera mieszkaniowego związane z podjęciem przez Komisję do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (tzw. komisję weryfikacyjną) czynności sprawdzających dotyczących nieruchomości położonej w centrum Warszawy oraz zabezpieczeniem tych czynności poprzez wpisy ostrzeżeń w księgach wieczystych,
 • reprezentowanie wiodącego banku w postępowaniu reprywatyzacyjnym wszczętym przez spadkobierców byłych właścicieli ubiegających się o zwrot nieruchomości położonej w Warszawie, zabudowanej współcześnie budynkiem biurowym zajmowanym przez centralę banku,
 • doradztwo na rzecz znanej grupy hotelowej dotyczące uregulowania sytuacji prawnej nieruchomości położonej w warszawskim Wilanowie, obejmujące m.in. analizę prawną roszczeń reprywatyzacyjnych pod kątem oceny ryzyk związanych z dalszym korzystaniem przez klienta z tej nieruchomości,
 • usługi doradcze dotyczące oceny aktualnego statusu prawnego lokali (mieszkań) zakładowych znajdujących się w zasobach wiodącej grupy ubezpieczeniowej w aspekcie problematyki trybu zbywania tych lokali (mieszkań) na rzecz dotychczasowych najemców,
 • usługi doradcze na rzecz podmiotu z branży hutniczej, w tym reprezentowanie w postępowaniu sądowym, dotyczące uregulowania stanu prawnego nieruchomości przemysłowych, objętych w przeszłości uwłaszczeniem na rzecz państwowej osoby prawnej, postawionej następnie w stan upadłości,
 • doradztwo na rzecz wiodącego banku obejmujące analizę prawną roszczeń reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości biurowo-usługowej położonej w Warszawie pod kątem oceny ryzyk związanych z planowaną sprzedażą tej nieruchomości,
 • reprezentowanie znanej grupy hotelowej w postępowaniu administracyjnym i sądowym dotyczącym uwłaszczenia na nieruchomości zabudowanej budynkiem hotelu Novotel Warszawa Centrum (dawniej Forum) w Warszawie oraz w innych postępowaniach wszczętych przez spadkobierców byłych właścicieli tej nieruchomości [zobacz też media i publikacje],
 • doradztwo na rzecz czołowego ubezpieczyciela obejmujące kompleksową ocenę aktualnego statusu prawnego nieruchomości oraz rzeczy ruchomych objętych działaniem dekretu o zajęciu majątków państw pozostających z Państwem Polskim w stanie wojny w latach 1939-1945 i majątku osób prawnych i obywateli tych państw oraz o zarządzie przymusowym nad tymi majątkami,
 • usługi doradcze na rzecz podmiotu z branży hutniczej oraz reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym dotyczącym zwrotu wywłaszczonej nieruchomości,
 • doradztwo na rzecz spółki energetycznej, w tym reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych i sądowych, dotyczące uwłaszczenia na nieruchomości w Poznaniu,
 • usługi doradcze na rzecz instytucji systemu ubezpieczeń społecznych (będącej państwową osobą prawną) dotyczące uwłaszczenia na nieruchomości położonej w Warszawie, zabudowanej budynkami biurowo-usługowymi, w tym przygotowanie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • doradztwo na rzecz instytucji państwowej (organu konstytucyjnego) w zakresie analizy prawnej roszczeń reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości biurowej położonej w centrum Warszawy (nieopodal Placu Teatralnego) mającej na celu ocenę ryzyk związanych z potencjalnym nabyciem przez klienta tytułu prawnego do tej nieruchomości,
 • usługi doradcze na rzecz znanej grupy hotelowej dotyczące roszczeń reprywatyzacyjnych zgłaszanych przez spadkobierców byłych właścicieli do nieruchomości zabudowanej budynkiem hotelu Mercure Gdynia Centrum w Gdyni oraz reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym i sądowym dotyczącym uwłaszczenia na tej nieruchomości,
 • doradztwo na rzecz wiodącego ubezpieczyciela dotyczące regulacji stanu prawnego nieruchomości położonej w okolicach Krakowa, zajętej pod tereny ogrodów działkowych, w tym analiza prawna potencjalnych roszczeń mająca na celu dokonanie oceny ryzyk związanych z dalszym korzystaniem z tej nieruchomości,
 • reprezentowanie jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniach sądowych dotyczących rozliczenia bezumownego korzystania z pałacu w Gościeszynie (przejętego po II Wojnie Światowej w trybie dekretu o reformie rolnej), zwrotu nakładów poczynionych na ten pałac oraz nabycia tego pałacu w drodze zasiedzenia lub przemilczenia,
 • analiza prawna roszczeń reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości przemysłowej mająca na celu dokonanie oceny ryzyk związanych z zawarciem planowanej umowy przez podmiot z branży hutniczej,
 • doradztwo na rzecz spółki gazowniczej dotyczące regulacji stanu prawnego lokali (mieszkań) zakładowych znajdujących się w zasobach tego podmiotu,
 • usługi doradcze na rzecz zagranicznego banku będącego wierzycielem hipotecznym dotyczące wywłaszczenia nieruchomości położonej w Gdańsku, obejmujące także reprezentowanie klienta w postępowaniu administracyjnym,
 • reprezentowanie znanej spółki z branży doradczo-informatycznej w postępowaniu administracyjnym dotyczącym roszczeń reprywatyzacyjnych zgłoszonych przez spadkobierców byłych właścicieli do nieruchomości położonej w Warszawie, zabudowanej budynkiem biurowo-usługowym,
 • doradztwo na rzecz znanej spółki restauracyjnej w zakresie analizy prawnej roszczeń reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości położonej w centrum Warszawy (nieopodal Traktu Królewskiego) mającej na celu dokonanie oceny ryzyk związanych z planowanym zakupem lokalu użytkowego lub nabyciem przez klienta tych roszczeń,
 • doradztwo na rzecz znanej spółki papierniczej obejmujące analizę prawną roszczeń reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości przemysłowej położonej w jednej z miejscowości k/Warszawy pod kątem oceny ryzyk związanych z działaniami planowanymi wobec tej nieruchomości,
 • usługi doradcze na rzecz podmiotu z branży hutniczej dotyczące wywłaszczenia nieruchomości, obejmujące także reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych z tego zakresu,
 • doradztwo na rzecz znanej spółki z branży nieruchomościowej, w tym reprezentowanie w postępowaniach sądowych, dotyczące zasiedzenia szeregu nieruchomości komercyjnych na warszawskich Bielanach,
 • usługi doradcze na rzecz czołowego ubezpieczyciela dotyczące regulacji stanu prawnego nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, zabudowanej budynkami biurowymi, w tym analiza prawna roszczeń zgłoszonych przez spadkobierców dawnych właścicieli mająca na celu dokonanie oceny ryzyk związanych z dalszym korzystaniem przez klienta z tej nieruchomości,
 • reprezentowanie wiodącego banku w szeregu postępowań sądowych i administracyjnych wszczętych przez następców byłych właścicieli ubiegających się o zwrot nieruchomości położonej w centrum Warszawy, zabudowanej budynkiem mieszkaniowym, która została sprzedana przez bank,
 • doradztwo w zakresie analizy prawnej zgłoszonych roszczeń reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości zabudowanej Domem Marynarza w Gdyni mającej na celu ocenę ryzyk związanych z dalszym korzystaniem z tej nieruchomości (dokonywaniem nakładów inwestycyjnych),
 • doradztwo na rzecz instytucji państwowej (organu konstytucyjnego) w zakresie analizy prawnej roszczeń reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości położonej w Warszawie, zabudowanej budynkiem biurowym, w celu oceny ryzyk związanych z inwestycjami (nakładami) planowanymi na tej nieruchomości oraz reprezentowanie klienta wobec organów administracji publicznej w sprawach dotyczących ustalenia faktu pozostawania w toku / zakończenia postępowania obejmującego zwrot nieruchomości na rzecz dawnego właściciela,
 • usługi doradcze na rzecz podmiotu z branży hutniczej dotyczące regulacji stanu prawnego nieruchomości przemysłowych (zarówno niezabudowanych, jak i zabudowanych) wykorzystywanych w prowadzonej działalności,
 • reprezentowanie znanej spółki (w tym zastępstwo procesowe) w sporze z miastem stołecznym Warszawa dotyczącym przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie, do której zgłoszono roszczenia reprywatyzacyjne,
 • analiza prawna roszczeń reprywatyzacyjnych (dekretowych) dotyczących nieruchomości biurowej położonej w Warszawie mająca na celu ocenę ryzyk związanych z planowaną sprzedażą tej nieruchomości przez wiodący bank,
 • doradztwo w zakresie analizy prawnej roszczeń reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości wchodzących w skład majątku Huty Szkła w Sierakowie.

Zobacz także wybrane doświadczenia DZP w zakresie doradztwa prawnego dla dawnych właścicieli nieruchomości lub ich następców prawnych.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP