Czy mogę rozwiać wątpliwości co do statusu nieruchomości?

Unikatowe doświadczenie w sprawach reprywatyzacyjnych.

Wybrane doświadczenia w zakresie doradztwa prawnego dla dawnych właścicieli nieruchomości lub ich następców prawnych

Nasze doświadczenia w zakresie doradztwa prawnego dla dawnych właścicieli nieruchomości lub ich następców prawnych obejmują m.in.:

 • reprezentowanie reaktywowanej przedwojennej spółki przed sądami i organami administracji w sprawach o zwrot mienia utraconego w rezultacie nieprawidłowo przeprowadzonej nacjonalizacji zakończonych odzyskaniem przez spółkę budynku Hotelu Europejskiego w Warszawie [zobacz też media i publikacje],
 • reprezentowanie właścicieli w sporach sądowych związanych z wydaniem nieruchomości byłej ambasady Republiki Serbii (a wcześniej Serbii i Czarnogóry oraz Federacyjnej Republiki Jugosławii) w Warszawie (Al. Ujazdowskie), obroną przed wnioskiem Republiki Serbii o stwierdzenie zasiedzenia tej nieruchomości oraz uregulowaniem roszczeń finansowych wynikających z zajmowania tej nieruchomości przez Republikę Serbii i jej poprzedników [zobacz też media i publikacje],
 • usługi doradcze na rzecz reaktywowanej przedwojennej spółki dotyczące odzyskania władztwa nad nieruchomością zabudowaną budynkiem usługowo-handlowym w Warszawie (ul. Bracka) oraz rozliczeń z podmiotami korzystającymi z tej nieruchomości,
 • usługi doradcze związane z nabyciem roszczeń wynikających z dekretu warszawskiego oraz reprezentowanie byłego właściciela w postępowaniach dotyczących reprywatyzacji nieruchomości położonej w Warszawie (Al. Przyjaciół), zabudowanej budynkiem mieszkalnym [zobacz też media i publikacje],
 • reprezentowanie przedwojennej spółki (jej następcy prawnego) wobec organów administracji (Prezydenta m.st. Warszawy, Wojewody Mazowieckiego, Ministra Budownictwa) oraz na drodze sądowej w sprawach dotyczących prawidłowości ustalenia wysokości tzw. "opłaty symbolicznej" za użytkowanie wieczyste gruntu przy ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie zwróconego w trybie dekretu warszawskiego [zobacz też media i publikacje],
 • reprezentowanie spadkobierczyni przedwojennej właścicielki w postępowaniach dotyczących uzyskania odszkodowań za sprzedane przez Państwo lokale mieszkalne w przedwojennym budynku położonym w Warszawie (Al. Róż) przejętym w trybie dekretu warszawskiego,
 • doradztwo na rzecz spadkobierców przedwojennego właściciela dotyczące odzyskania nieruchomości dekretowej położonej w Warszawie (ul. Poznańska), zabudowanej budynkiem mieszkalnym, lub uzyskania odszkodowania z tytułu jej przejęcia na rzecz Państwa bądź zajęcia przez osoby trzecie,
 • reprezentowanie spadkobierców przedwojennych właścicieli w postępowaniach zmierzających do odzyskania nieruchomości dekretowej położonej w Warszawie (ul. Chałubińskiego / Al. Jerozolimskie) lub uzyskania odszkodowania z tytułu jej przejęcia na rzecz Państwa bądź zajęcia przez osoby trzecie,
 • doradztwo na rzecz spadkobierców przedwojennego właściciela dotyczące odzyskania znacjonalizowanej w ramach reformy rolnej nieruchomości położonej w Łodzi (Łagiewniki), zabudowanej Pałacem Heinzla, lub uzyskania odszkodowania z tytułu jej przejęcia na rzecz Państwa bądź zajęcia przez osoby trzecie [zobacz też media i publikacje],
 • usługi doradcze związane ze zbyciem roszczeń wynikających z dekretu warszawskiego oraz reprezentowanie następcy prawnego byłego właściciela w postępowaniach dotyczących reprywatyzacji nieruchomości położonej w Warszawie (ul. Śliska / Al. Jana Pawła II), zabudowanej budynkiem biurowym,
 • reprezentowanie spadkobiercy dawnego właściciela w postępowaniach dotyczących reprywatyzacji nieruchomości emfiteutycznej położonej w Warszawie (ul. Nowy Świat), zabudowanej budynkiem użytkowym [zobacz też media i publikacje],
 • reprezentowanie spadkobierców przedwojennych właścicieli w postępowaniu zmierzającym do odzyskania nieruchomości położonej w Warszawie (ul. Złota) lub uzyskania odszkodowania z tytułu jej przejęcia przez Państwo,
 • reprezentowanie spadkobierców przedwojennych właścicieli w postępowaniu zmierzającym do ustalenia prawidłowej wysokości tzw. "opłaty symbolicznej" za użytkowanie wieczyste gruntu przy Al. Ujazdowskich w Warszawie zwróconego w trybie dekretu warszawskiego oraz rozliczenia nadpłaconych kwot [zobacz też media i publikacje],
 • usługi doradcze na rzecz spadkobiercy dawnego właściciela dotyczące nabycia powojennego budynku w Warszawie (ul. Nowy Świat) – w związku z ustanowieniem praw do gruntu w trybie dekretu warszawskiego, a także obejmujące dokonanie rozliczeń z tego tytułu z podmiotem publicznym,
 • doradztwo na rzecz spadkobiercy przedwojennego właściciela, w tym reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym, dotyczące odzyskania nieruchomości położonej w Warszawie (ul. Kobielska) lub uzyskania odszkodowania z tytułu jej przejęcia na rzecz Państwa bądź zajęcia przez osoby trzecie,
 • reprezentowanie spadkobierczyni przedwojennych właścicieli nieruchomości położonej w Warszawie (ul. Nowy Świat), odzyskanej w trybie dekretu warszawskiego, w sporze wszczętym przez miasto stołeczne Warszawa o zapłatę równowartości nakładów poniesionych na odbudowę budynku znajdującego się na tej nieruchomości [zobacz też media i publikacje],
 • usługi doradcze (w tym reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym) dotyczące odzyskania przez spadkobierców  przedwojennych właścicieli nieruchomości dekretowej położonej w Warszawie (ul. Smolna) lub uzyskania odszkodowania z tytułu jej przejęcia na rzecz Państwa bądź zajęcia przez osoby trzecie,
 • reprezentowanie spadkobierczyń dawnych właścicieli w postępowaniach sądowych i administracyjnych zmierzających do odzyskania nieruchomości położonej w Warszawie (ul. Kwiatowa) lub uzyskania odszkodowania z tytułu jej przejęcia przez Państwo,
 • usługi doradcze na rzecz spadkobierców przedwojennej właścicielki  zabudowanej nieruchomości położonej w Warszawie (ul. Litewska), objętej działaniem dekretu warszawskiego, w sprawach dotyczących nabycia spadku na podstawie testamentu sporządzonego za granicą,
 • reprezentowanie spadkobierczyni przedwojennej właścicielki w postępowaniu zmierzającym do odzyskania części nieruchomości położonej w Warszawie (ul. Dąbrówki) przejętej w trybie dekretu warszawskiego, a także w postępowaniach dotyczących uzyskania odszkodowań za sprzedane przez Państwo lokale mieszkalne w przedwojennym budynku,
 • doradztwo na rzecz następcy prawnego dawnej właścicielki, uwzględniające problematykę prawa pierwszeństwa dotyczącego nabywania gruntów rolnych, w sprawach związanych z nieruchomościami ziemskimi położonymi w Wielkopolsce (Nieżychowo), przejętymi na rzecz Państwa w trybie dekretu o reformie rolnej,
 • usługi doradcze na rzecz spadkobierczyni przedwojennego właściciela dotyczące odzyskania nieruchomości położonej w Warszawie (ul. Panieńska), zabudowanej budynkiem mieszkalnym, lub uzyskania odszkodowania z tytułu jej przejęcia na rzecz Państwa bądź zajęcia przez osoby trzecie,
 • reprezentowanie (na etapie postępowania przed Sądem Najwyższym) spadkobierczyni przedwojennych właścicieli nieruchomości położonej w Warszawie (ul. Sierakowskiego) w sprawie dotyczącej uzyskania odszkodowania z tytułu jej przejęcia przez Państwo,
 • usługi doradcze na rzecz spadkobierców przedwojennej właścicielki dotyczące spraw spadkowych oraz odzyskania nieruchomości dekretowej położonej w Warszawie (ul. Marszałkowska) lub uzyskania odszkodowania z tytułu jej przejęcia na rzecz Państwa bądź zajęcia przez osoby trzecie,
 • doradztwo na rzecz spadkobierców przedwojennych właścicieli, w tym reprezentowanie ich w postępowaniach sądowych i administracyjnych, w sporach z dużą kielecką spółdzielnią mieszkaniową oraz Skarbem Państwa i Gminą Kielce dotyczących zasiedzenia i wywłaszczenia nieruchomości położonych w Kielcach (ul. Karczówkowska), a także zniesienia współwłasności tych nieruchomości oraz uzyskania rekompensaty finansowej z tytułu ich zajęcia przez osoby trzecie,
 • usługi doradcze dotyczące uzyskania przez spadkobiercę dawnych właścicieli odszkodowań za sprzedane przez Państwo lokale mieszkalne w przedwojennym budynku położonym w Warszawie (ul. Skolimowska) przejętym po II Wojnie Światowej w trybie dekretu warszawskiego,
 • doradztwo na rzecz spadkobierców przedwojennych właścicieli dotyczące odzyskania nieruchomości położonej w Lublinie (ul. Dominikańska) lub uzyskania odszkodowania z tytułu jej przejęcia na rzecz Państwa bądź zajęcia przez osoby trzecie,
 • usługi doradcze (w tym reprezentowanie w postępowaniach sądowych i administracyjnych) dotyczące odzyskania przez spadkobierców przedwojennych właścicieli nieruchomości położonych w Krakowie (ul. Borelowskiego–Lelewela, ul. Lubomirskiego) oraz sprzedaży udziałów w tych nieruchomościach i rozliczenia się przez osoby trzecie z korzystania z tych nieruchomości,
 • doradztwo na rzecz spadkobierców przedwojennych właścicieli, w tym reprezentowanie ich w postępowaniach sądowych i administracyjnych, w sporach z kielecką spółdzielnią produkcyjną dotyczących stwierdzenia nieważności decyzji „zarządowych” oraz zasiedzenia nieruchomości położonej w Kielcach (ul. Hauke Bosaka), a także uzyskania rekompensaty finansowej z tytułu zajęcia tej nieruchomości przez osoby trzecie,
 • usługi doradcze na rzecz spadkobierców przedwojennych właścicieli dotyczące odzyskania nieruchomości w Łodzi znacjonalizowanej w trybie ustawy o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej lub uzyskania odszkodowania z tytułu przejęcia tej nieruchomości na rzecz Państwa bądź zajęcia jej przez osoby trzecie,
 • usługi doradcze (w tym reprezentowanie w postępowaniach sądowych i administracyjnych) dotyczące odzyskania przez spadkobierców przedwojennych właścicieli nieruchomości położonej w Kielcach (ul. Śniadeckich / ul. Słowackiego) oraz uregulowania sytuacji prawnej i sprzedaży tej nieruchomości,
 • reprezentowanie (na etapie postępowania przed Sądem Najwyższym) spadkobierczyni przedwojennych właścicieli nieruchomości położonej w Warszawie (ul. Czarnieckiego) w sprawie dotyczącej uzyskania odszkodowania z tytułu jej przejęcia przez Państwo,
 • usługi doradcze (w tym reprezentowanie w postępowaniach sądowych i administracyjnych) dotyczące odzyskania przez spadkobierców przedwojennych właścicieli nieruchomości położonych w Nowym Sączu oraz sprzedaży udziałów w tych nieruchomościach i rozliczenia się przez osoby trzecie z korzystania z tych nieruchomości,
 • usługi doradcze dotyczące celowości dochodzenia przez spadkobierców dawnych właścicieli roszczeń reprywatyzacyjnych w stosunku do kamienicy w Krakowie,
 • doradztwo na rzecz spadkobierców przedwojennych właścicieli, w tym reprezentowanie ich w postępowaniach sądowych i administracyjnych, w sprawach dotyczących kompleksowego uregulowania sytuacji prawnej terenów Wietrzni w Kielcach oraz ich sprzedaży, a także rozliczenia się przez osoby trzecie z korzystania z tych nieruchomości, 
 • reprezentowanie spadkobiercy dawnego właściciela w postępowaniu dotyczącym stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości położonych w Skierniewicach (ul. Widok), zabudowanych obecnie osiedlem mieszkaniowym,
 • usługi doradcze na rzecz spadkobierców przedwojennych właścicieli dotyczące odzyskania nieruchomości w Żyrardowie znacjonalizowanej w trybie ustawy o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej lub uzyskania odszkodowania z tytułu przejęcia tej nieruchomości na rzecz Państwa bądź zajęcia jej przez osoby trzecie,
 • doradztwo na rzecz następców prawnych przedwojennych właścicieli nieruchomości w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów o nacjonalizacji lasów, mającym na celu unieważnienie rozstrzygnięć nacjonalizacyjnych dotyczących kompleksu nieruchomości leśnych położonych w pobliżu Warszawy,
 • reprezentowanie osoby fizycznej w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do ustalenia, czy nieruchomości położone w Michałowicach k/Warszawy były objęte przepisami dekretu o reformie rolnej,
 • doradztwo na rzecz spadkobierczyni przedwojennej właścicielki nieruchomości położonej w Warszawie (ul. Nowy Świat), objętej działaniem dekretu warszawskiego, dotyczące ustalenia aktualnego statusu prawnego budynku biurowego zlokalizowanego częściowo na tej nieruchomości oraz kompleksowego uregulowania sytuacji prawnej tego budynku,
 • kompleksowe doradztwo na rzecz następców prawnych przedwojennych właścicieli zabytkowej nieruchomości położonej przy Starym Rynku w Poznaniu dotyczące przejęcia nieruchomości od miasta Poznań, uregulowania jej stanu prawnego, reprezentowania w stosunkach ze współwłaścicielami oraz lokatorami, sprzedaży udziałów w tej nieruchomości, jak również wykonywania zastępstwa procesowego w postępowaniach administracyjnych i sądowych zmierzających do unieważnienia komunalizacji nieruchomości oraz uzyskania odszkodowań z tytułu jej nieuprawnionego zajmowania przez osoby trzecie, a także dotyczących zwrotu nakładów poczynionych na tę nieruchomość w okresie po II Wojnie Światowej [zobacz też media i publikacje],
 • reprezentowanie w toku postępowań dotyczących reaktywacji przedwojennych spółek będących właścicielami nieruchomości położonych w Warszawie (Al. Niepodległości, ul. Kolejowa, ul. Gniewkowska) oraz w toku postępowań zmierzających do przywrócenia tytułu prawnego tych spółek do nieruchomości należących do nich przed II Wojną Światową,
 • reprezentowanie osoby fizycznej w postępowaniu dotyczącym uzyskania w trybie przepisów o tzw. mieniu zabużańskim rekompensaty za nieruchomości pozostawione w związku z wybuchem II Wojny Światowej w Wilnie,
 • reprezentowanie spadkobierców przedwojennych właścicieli w postępowaniu administracyjnym dotyczącym reprywatyzacji nieruchomości położonej w Kielcach (ul. Sienkiewicza),
 • reprezentowanie spadkobierców przedwojennych właścicieli dóbr ziemskich położonych w Warszawie (Białołęka) w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do ustalenia, że dobra te nie były objęte przepisami dekretu o reformie rolnej,
 • reprezentowanie spadkobierców przedwojennych właścicieli w postępowaniach sądowych i administracyjnych zmierzających do odzyskania nieruchomości położonych w Kielcach lub uzyskania odszkodowań z tytułu ich przejęcia na rzecz Państwa bądź zajęcia przez osoby trzecie oraz kompleksowe usługi doradcze dotyczące uregulowania sytuacji prawnej odzyskiwanych nieruchomości,
 • usługi doradcze dotyczące odzyskania przez spadkobierców przedwojennych właścicieli nieruchomości położonej w Łodzi lub uzyskania odszkodowania z tytułu jej przejęcia na rzecz Państwa bądź zajęcia przez osoby trzecie.

Zobacz także wybrane doświadczenia DZP w zakresie doradztwa prawnego dla obecnych właścicieli (użytkowników) nieruchomości.

artykuły powiązane

Co zmienić w przepisach o reprywatyzacji by uniknąć zagrożeń międzynarodowych?

Publikacja | 06.02.2018

Gościem programu #RZECZoPRAWIE był Lech Żyżylewski który opowiadał o znaczeniu ustawy JUST w Polsce, także w kontekście reprytwatyzacji.

cały tekst

W słusznej sprawie

Publikacja | 26.01.2018

W czasie prac nad polską ustawą reprywatyzacyjną nie sposób pominąć wydarzenia, które u nas przeszło bez echa: przegłosowanie przez Senat USA ustawy o sprawiedliwości dla ocalonych, którym do dzisiaj nie zadośćuczyniono.

cały tekst

Jaki ogłosił, że kamienica wraca do miasta. "Nie od razu, nie w całości"

Publikacja | 04.10.2017

3 miesiące i 6 decyzji, w tym o Poznańskiej 14. Kamienica z lokatorami - jak oświadczyła komisja - "wróciła" do miasta. W materiale z programu "Czarno na Białym" wypowiedź Piotra Gołaszewskiego.

cały tekst

Los mieszkańców kamienicy przy Poznańskiej w Warszawie

Publikacja | 21.09.2017

Co czeka osoby, które kupiły mieszkania w kamienicy przy ul. Poznańskiej w związku z reprywatyzacją i decyzją komisji weryfikacyjnej, która uznała, że kamienica nie powinna być zwracana spadkobiercom.

cały tekst

Kolejna wygrana przez Naczelnym Sądem Administracyjnym

DZP doradza | 04.09.2017

Praktyka Nieruchomości z sukcesem reprezentowała (bezpośredniego) spadkobiercę właściciela nieruchomości przy Al. Róż, odzyskanej w trybie dekretu warszawskiego.

cały tekst

Uchwała 7 Sędziów SN w sprawie roszczeń uzupełniających

DZP doradza | 19.04.2017

Czy samoistny posiadacz jest legitymowany biernie w sprawie o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości wówczas, gdy oddał nieruchomość w posiadanie zależne?

cały tekst

"Mała ustawa reprywatyzacyjna" weszła w życie

DZP doradza | 17.09.2016

Eksperci DZP komentują ustawę z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, która weszła w życie 17 września 2016.

cały tekst

Nowa wykładnia dekretu warszawskiego

DZP doradza | 31.08.2016

Sukces DZP: nowa wykładnia dekretu warszawskiego uzasadnia zmianę wydanej na jego podstawie negatywnej decyzji, nawet po prawomocnym wyroku sądu oddalającym skargę na tę decyzję.

cały tekst

Bezumowne korzystanie z nieruchomości przez państwo obce ma charakter de iure gestionis

Publikacja | 25.09.2015

3 września 2015 Sąd Okręgowy wydał wyrok w sprawie z powództwa współużytkowników wieczystych gruntu przeciwko Republice Serbii.

cały tekst

Spór z Serbią – precedensowy wyrok polskiego Sądu

DZP doradza | 03.09.2015

Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził od Republiki Serbii na rzecz rodziny Gawrońskich ponad 21 mln PLN wraz z odsetkami wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z budynku w Al. Ujazdowskich.

cały tekst

Jak chronić placówki oświatowe przed roszczeniami?

Publikacja | 28.10.2014

W poniedziałek, 27 października, Gazeta Stołeczna zorganizowała warsztat poświęcony reprywatyzacji nieruchomości warszawskich zajmowanych przez szkoły i przedszkola.

cały tekst

DZP doradza Polskiemu Związkowi Łowieckiemu

DZP doradza | 14.08.2014

Praktyka Nieruchomości DZP zakończyła z sukcesem prowadzenie dla Polskiego Związku Łowieckiego sprawy nabycia praw do nieruchomości przy ul. Nowy Świat w Warszawie.

cały tekst

DZP odzyskuje nieruchomość w Krakowie

DZP doradza | 18.04.2014

Praktyka Nieruchomości DZP po kilku latach prowadzenia szeregu postępowań sądowych i administracyjnych pomyślnie zakończyła prowadzenie sprawy klientki z USA.

cały tekst

Sąd Najwyższy: kim jest Serbia, jak nie cudzoziemcem?

DZP doradza | 13.03.2014

Kim jest Serbia, jak nie cudzoziemcem? Kolejny sukces DZP w precedensowym sporze reprywatyzacyjnym o były budynek Ambasady Serbii w Al. Ujazdowskich 23 w Warszawie.

cały tekst

Wygrana w SN: przedawnienie roszczenia odszkodowawczego

DZP doradza | 07.01.2014

Wygrana DZP w Sądzie Najwyższym: przedawnienie roszczenia odszkodowawczego należy liczyć od drugiej decyzji ministra lub samorządowego kolegium odwoławczego.

cały tekst

Zasiedzenie budynku dekretowego jest dopuszczalne

DZP doradza | 24.05.2013

23 maja 2013 SN uchylił postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie i przekazał do ponownego rozpoznania sprawę dot. zasiedzenia przez Skarb Państwa budynku dekretowego.

cały tekst

Kolejny sukces DZP w sporze z Serbią

DZP doradza | 07.03.2013

Kolejny sukces DZP w sporze z Serbią: do nabycia przez cudzoziemca nieruchomości w drodze zasiedzenia niezbędne jest zezwolenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

cały tekst

Plan zagospodarowania m.st. Warszawy z 1961 obowiązywał

DZP doradza | 10.02.2013

Kancelaria DZP, reprezentując jeden z największych działających w Polsce banków, odniosła sukces w sprawie reprywatyzacyjnej dotyczącej nieruchomości przy ul. Wolskiej.

cały tekst

Kolejne wygrane DZP w sprawie Pałacu Błękitnego

DZP doradza | 05.02.2013

4 lutego 2013 r. DZP uzyskało kolejny korzystny dla m.st. Warszawy wyrok Sądu Apelacyjnego w sporze dot. korzystania przez Miasto z budynków historycznego kompleksu przy ul. Senatorskiej.

cały tekst

Roszczenia nie są przeszkodą do przedłużenia terminu użytkowania

DZP doradza | 21.12.2012

Sąd uznał stanowisko DZP: roszczenia dekretowe nie są przeszkodą do przedłużenia terminu użytkowania wieczystego. Sprawa dot. nieruchomości objętej działaniem dekretu warszawskiego.

cały tekst

Eksperci o roszczeniach reprywatyzacyjnych

Aktualność | 10.12.2012

6 grudnia Lech Żyżylewski wziął udział w debacie pt. "Roszczenia reprywatyzacyjne – hamulec gospodarki czy szansa na rozwój?", którą zorganizowała kancelaria Wardyński i Wspólnicy.

cały tekst

Eksperci o roszczeniach reprywatyzacyjnych

Konferencja | 06.12.2012

6 grudnia Lech Żyżylewski, ekspert w zakresie reprywatyzacji oraz Szef Praktyki Nieruchomości w DZP, wziął udział w debacie "Roszczenia reprywatyzacyjne – hamulec gospodarki czy szansa na rozwój?".

cały tekst

Kompleksowe doradztwo reprywatyzacyjne

Aktualność | 30.07.2012

Miło nam poinformować, że uruchomiliśmy specjalną podstronę poświęconą ważnemu i ciągle aktualnemu zagadnieniu reprywatyzacji - www.dzp.pl/reprywatyzacja.

cały tekst

DZP wygrywa kilkuletni spór o były budynek Ambasady Serbii

DZP doradza | 25.06.2012

25 czerwca 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie, którym oddalił apelację Republiki Serbii w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia przez Serbię nieruchomości w Alejach Ujazdowskich.

cały tekst

DZP wygrywa w sprawie Pałacu Błękitnego

DZP doradza | 27.03.2012

DZP wygrywa w sprawie Pałacu Błękitnego przy ul. Senatorskiej w Warszawie: nie od każdego posiadacza można dochodzić wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

cały tekst