Czy mogę rozwiać wątpliwości co do statusu nieruchomości?

Unikatowe doświadczenie w sprawach reprywatyzacyjnych.

Wybrane doświadczenia w zakresie doradztwa prawnego dla dawnych właścicieli nieruchomości lub ich następców prawnych

Nasze doświadczenia w zakresie doradztwa prawnego dla dawnych właścicieli nieruchomości lub ich następców prawnych obejmują m.in.:

 • reprezentowanie reaktywowanej przedwojennej spółki przed sądami i organami administracji w sprawach o zwrot mienia utraconego w rezultacie nieprawidłowo przeprowadzonej nacjonalizacji zakończonych odzyskaniem przez spółkę budynku Hotelu Europejskiego w Warszawie [zobacz też media i publikacje],
 • reprezentowanie właścicieli w sporach sądowych związanych z wydaniem nieruchomości byłej ambasady Republiki Serbii (a wcześniej Serbii i Czarnogóry oraz Federacyjnej Republiki Jugosławii) w Warszawie (Al. Ujazdowskie), obroną przed wnioskiem Republiki Serbii o stwierdzenie zasiedzenia tej nieruchomości oraz uregulowaniem roszczeń finansowych wynikających z zajmowania tej nieruchomości przez Republikę Serbii i jej poprzedników [zobacz też media i publikacje],
 • reprezentowanie spadkobierców przedwojennych właścicieli w postępowaniach sądowych dotyczących rozliczenia bezumownego korzystania z Pałacu Radziwiłłów w Jadwisinie przejętego po II Wojnie Światowej w trybie dekretu o reformie rolnej oraz przeznaczonego na rządowy ośrodek wypoczynkowy,
 • reprezentowanie spadkobierczyni dawnych właścicieli w postępowaniach zainicjowanych przez Komisję do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (tzw. komisję weryfikacyjną) dotyczących zwrotu w trybie dekretu warszawskiego nieruchomości położonej w Warszawie (ul. Nowogrodzka), zabudowanej budynkiem mieszkaniowym,
 • usługi doradcze na rzecz reaktywowanej przedwojennej spółki dotyczące odzyskania władztwa nad nieruchomością zabudowaną budynkiem usługowo-handlowym w Warszawie (ul. Bracka) oraz rozliczeń z podmiotami korzystającymi z tej nieruchomości,
 • usługi doradcze związane z nabyciem roszczeń wynikających z dekretu warszawskiego oraz reprezentowanie byłego właściciela w postępowaniach dotyczących reprywatyzacji nieruchomości położonej w Warszawie (Al. Przyjaciół), zabudowanej budynkiem mieszkalnym [zobacz też media i publikacje],
 • reprezentowanie przedwojennej spółki (jej następcy prawnego) wobec organów administracji (Prezydenta m.st. Warszawy, Wojewody Mazowieckiego, Ministra Budownictwa) oraz na drodze sądowej w sprawach dotyczących prawidłowości ustalenia wysokości tzw. "opłaty symbolicznej" za użytkowanie wieczyste gruntu przy ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie zwróconego w trybie dekretu warszawskiego [zobacz też media i publikacje],
 • reprezentowanie spadkobierczyni przedwojennej właścicielki w postępowaniach dotyczących uzyskania odszkodowań za sprzedane przez Państwo lokale mieszkalne w przedwojennym budynku położonym w Warszawie (Al. Róż) przejętym w trybie dekretu warszawskiego,
 • doradztwo na rzecz spadkobierców przedwojennego właściciela dotyczące odzyskania nieruchomości dekretowej położonej w Warszawie (ul. Poznańska), zabudowanej budynkiem mieszkalnym, lub uzyskania odszkodowania z tytułu jej przejęcia na rzecz Państwa bądź zajęcia przez osoby trzecie,
 • reprezentowanie spadkobierców przedwojennych właścicieli w postępowaniach zmierzających do odzyskania nieruchomości dekretowej położonej w Warszawie (ul. Chałubińskiego / Al. Jerozolimskie) lub uzyskania odszkodowania z tytułu jej przejęcia na rzecz Państwa bądź zajęcia przez osoby trzecie,
 • doradztwo na rzecz spadkobierców przedwojennego właściciela dotyczące odzyskania znacjonalizowanej w ramach reformy rolnej nieruchomości położonej w Łodzi (Łagiewniki), zabudowanej Pałacem Heinzla, lub uzyskania odszkodowania z tytułu jej przejęcia na rzecz Państwa bądź zajęcia przez osoby trzecie [zobacz też media i publikacje],
 • usługi doradcze związane ze zbyciem roszczeń wynikających z dekretu warszawskiego oraz reprezentowanie następcy prawnego byłego właściciela w postępowaniach dotyczących reprywatyzacji nieruchomości położonej w Warszawie (ul. Śliska / Al. Jana Pawła II), zabudowanej budynkiem biurowym,
 • reprezentowanie spadkobiercy dawnego właściciela w postępowaniach dotyczących reprywatyzacji nieruchomości emfiteutycznej położonej w Warszawie (ul. Nowy Świat), zabudowanej budynkiem użytkowym [zobacz też media i publikacje],
 • reprezentowanie spadkobierców przedwojennych właścicieli w postępowaniu zmierzającym do odzyskania nieruchomości położonej w Warszawie (ul. Złota) lub uzyskania odszkodowania z tytułu jej przejęcia przez Państwo,
 • reprezentowanie spadkobierców przedwojennych właścicieli w postępowaniu zmierzającym do ustalenia prawidłowej wysokości tzw. "opłaty symbolicznej" za użytkowanie wieczyste gruntu przy Al. Ujazdowskich w Warszawie zwróconego w trybie dekretu warszawskiego oraz rozliczenia nadpłaconych kwot [zobacz też media i publikacje],
 • usługi doradcze na rzecz spadkobiercy dawnego właściciela dotyczące nabycia powojennego budynku w Warszawie (ul. Nowy Świat) – w związku z ustanowieniem praw do gruntu w trybie dekretu warszawskiego, a także obejmujące dokonanie rozliczeń z tego tytułu z podmiotem publicznym,
 • doradztwo na rzecz spadkobiercy przedwojennego właściciela, w tym reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym, dotyczące odzyskania nieruchomości położonej w Warszawie (ul. Kobielska) lub uzyskania odszkodowania z tytułu jej przejęcia na rzecz Państwa bądź zajęcia przez osoby trzecie,
 • reprezentowanie spadkobierczyni przedwojennych właścicieli nieruchomości położonej w Warszawie (ul. Nowy Świat), odzyskanej w trybie dekretu warszawskiego, w sporze wszczętym przez miasto stołeczne Warszawa o zapłatę równowartości nakładów poniesionych na odbudowę budynku znajdującego się na tej nieruchomości [zobacz też media i publikacje],
 • usługi doradcze (w tym reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym) dotyczące odzyskania przez spadkobierców  przedwojennych właścicieli nieruchomości dekretowej położonej w Warszawie (ul. Smolna) lub uzyskania odszkodowania z tytułu jej przejęcia na rzecz Państwa bądź zajęcia przez osoby trzecie,
 • reprezentowanie spadkobierczyń dawnych właścicieli w postępowaniach sądowych i administracyjnych zmierzających do odzyskania nieruchomości położonej w Warszawie (ul. Kwiatowa) lub uzyskania odszkodowania z tytułu jej przejęcia przez Państwo,
 • usługi doradcze na rzecz spadkobierców przedwojennej właścicielki  zabudowanej nieruchomości położonej w Warszawie (ul. Litewska), objętej działaniem dekretu warszawskiego, w sprawach dotyczących nabycia spadku na podstawie testamentu sporządzonego za granicą,
 • reprezentowanie spadkobierczyni przedwojennej właścicielki w postępowaniu zmierzającym do odzyskania części nieruchomości położonej w Warszawie (ul. Dąbrówki) przejętej w trybie dekretu warszawskiego, a także w postępowaniach dotyczących uzyskania odszkodowań za sprzedane przez Państwo lokale mieszkalne w przedwojennym budynku,
 • doradztwo na rzecz następcy prawnego dawnej właścicielki, uwzględniające problematykę prawa pierwszeństwa dotyczącego nabywania gruntów rolnych, w sprawach związanych z nieruchomościami ziemskimi położonymi w Wielkopolsce (Nieżychowo), przejętymi na rzecz Państwa w trybie dekretu o reformie rolnej,
 • usługi doradcze na rzecz spadkobierczyni przedwojennego właściciela dotyczące odzyskania nieruchomości położonej w Warszawie (ul. Panieńska), zabudowanej budynkiem mieszkalnym, lub uzyskania odszkodowania z tytułu jej przejęcia na rzecz Państwa bądź zajęcia przez osoby trzecie,
 • reprezentowanie (na etapie postępowania przed Sądem Najwyższym) spadkobierczyni przedwojennych właścicieli nieruchomości położonej w Warszawie (ul. Sierakowskiego) w sprawie dotyczącej uzyskania odszkodowania z tytułu jej przejęcia przez Państwo,
 • usługi doradcze na rzecz spadkobierców przedwojennej właścicielki dotyczące spraw spadkowych oraz odzyskania nieruchomości dekretowej położonej w Warszawie (ul. Marszałkowska) lub uzyskania odszkodowania z tytułu jej przejęcia na rzecz Państwa bądź zajęcia przez osoby trzecie,
 • doradztwo na rzecz spadkobierców przedwojennych właścicieli, w tym reprezentowanie ich w postępowaniach sądowych i administracyjnych, w sporach z dużą kielecką spółdzielnią mieszkaniową oraz Skarbem Państwa i Gminą Kielce dotyczących zasiedzenia i wywłaszczenia nieruchomości położonych w Kielcach (ul. Karczówkowska), a także zniesienia współwłasności tych nieruchomości oraz uzyskania rekompensaty finansowej z tytułu ich zajęcia przez osoby trzecie [zobacz też media i publikacje],
 • usługi doradcze dotyczące uzyskania przez spadkobiercę dawnych właścicieli odszkodowań za sprzedane przez Państwo lokale mieszkalne w przedwojennym budynku położonym w Warszawie (ul. Skolimowska) przejętym po II Wojnie Światowej w trybie dekretu warszawskiego,
 • doradztwo na rzecz spadkobierców przedwojennych właścicieli dotyczące odzyskania nieruchomości położonej w Lublinie (ul. Dominikańska) lub uzyskania odszkodowania z tytułu jej przejęcia na rzecz Państwa bądź zajęcia przez osoby trzecie,
 • usługi doradcze (w tym reprezentowanie w postępowaniach sądowych i administracyjnych) dotyczące odzyskania przez spadkobierców przedwojennych właścicieli nieruchomości położonych w Krakowie (ul. Borelowskiego–Lelewela, ul. Lubomirskiego) oraz sprzedaży udziałów w tych nieruchomościach i rozliczenia się przez osoby trzecie z korzystania z tych nieruchomości,
 • doradztwo na rzecz spadkobierców przedwojennych właścicieli, w tym reprezentowanie ich w postępowaniach sądowych i administracyjnych, w sporach z kielecką spółdzielnią produkcyjną dotyczących stwierdzenia nieważności decyzji „zarządowych” oraz zasiedzenia nieruchomości położonej w Kielcach (ul. Hauke Bosaka), a także uzyskania rekompensaty finansowej z tytułu zajęcia tej nieruchomości przez osoby trzecie,
 • usługi doradcze na rzecz spadkobierców przedwojennych właścicieli dotyczące odzyskania nieruchomości w Łodzi znacjonalizowanej w trybie ustawy o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej lub uzyskania odszkodowania z tytułu przejęcia tej nieruchomości na rzecz Państwa bądź zajęcia jej przez osoby trzecie,
 • usługi doradcze (w tym reprezentowanie w postępowaniach sądowych i administracyjnych) dotyczące odzyskania przez spadkobierców przedwojennych właścicieli nieruchomości położonej w Kielcach (ul. Śniadeckich / ul. Słowackiego) oraz uregulowania sytuacji prawnej i sprzedaży tej nieruchomości,
 • reprezentowanie (na etapie postępowania przed Sądem Najwyższym) spadkobierczyni przedwojennych właścicieli nieruchomości położonej w Warszawie (ul. Czarnieckiego) w sprawie dotyczącej uzyskania odszkodowania z tytułu jej przejęcia przez Państwo,
 • usługi doradcze (w tym reprezentowanie w postępowaniach sądowych i administracyjnych) dotyczące odzyskania przez spadkobierców przedwojennych właścicieli nieruchomości położonych w Nowym Sączu oraz sprzedaży udziałów w tych nieruchomościach i rozliczenia się przez osoby trzecie z korzystania z tych nieruchomości,
 • usługi doradcze dotyczące celowości dochodzenia przez spadkobierców dawnych właścicieli roszczeń reprywatyzacyjnych w stosunku do kamienicy w Krakowie,
 • doradztwo na rzecz spadkobierców przedwojennych właścicieli, w tym reprezentowanie ich w postępowaniach sądowych i administracyjnych, w sprawach dotyczących kompleksowego uregulowania sytuacji prawnej terenów Wietrzni w Kielcach oraz ich sprzedaży, a także rozliczenia się przez osoby trzecie z korzystania z tych nieruchomości, 
 • reprezentowanie spadkobiercy dawnego właściciela w postępowaniu dotyczącym stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości położonych w Skierniewicach (ul. Widok), zabudowanych obecnie osiedlem mieszkaniowym,
 • usługi doradcze na rzecz spadkobierców przedwojennych właścicieli dotyczące odzyskania nieruchomości w Żyrardowie znacjonalizowanej w trybie ustawy o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej lub uzyskania odszkodowania z tytułu przejęcia tej nieruchomości na rzecz Państwa bądź zajęcia jej przez osoby trzecie,
 • doradztwo na rzecz następców prawnych przedwojennych właścicieli nieruchomości w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów o nacjonalizacji lasów, mającym na celu unieważnienie rozstrzygnięć nacjonalizacyjnych dotyczących kompleksu nieruchomości leśnych położonych w pobliżu Warszawy,
 • reprezentowanie osoby fizycznej w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do ustalenia, czy nieruchomości położone w Michałowicach k/Warszawy były objęte przepisami dekretu o reformie rolnej,
 • doradztwo na rzecz spadkobierczyni przedwojennej właścicielki nieruchomości położonej w Warszawie (ul. Nowy Świat), objętej działaniem dekretu warszawskiego, dotyczące ustalenia aktualnego statusu prawnego budynku biurowego zlokalizowanego częściowo na tej nieruchomości oraz kompleksowego uregulowania sytuacji prawnej tego budynku,
 • kompleksowe doradztwo na rzecz następców prawnych przedwojennych właścicieli zabytkowej nieruchomości położonej przy Starym Rynku w Poznaniu dotyczące przejęcia nieruchomości od miasta Poznań, uregulowania jej stanu prawnego, reprezentowania w stosunkach ze współwłaścicielami oraz lokatorami, sprzedaży udziałów w tej nieruchomości, jak również wykonywania zastępstwa procesowego w postępowaniach administracyjnych i sądowych zmierzających do unieważnienia komunalizacji nieruchomości oraz uzyskania odszkodowań z tytułu jej nieuprawnionego zajmowania przez osoby trzecie, a także dotyczących zwrotu nakładów poczynionych na tę nieruchomość w okresie po II Wojnie Światowej [zobacz też media i publikacje],
 • reprezentowanie w toku postępowań dotyczących reaktywacji przedwojennych spółek będących właścicielami nieruchomości położonych w Warszawie (Al. Niepodległości, ul. Kolejowa, ul. Gniewkowska) oraz w toku postępowań zmierzających do przywrócenia tytułu prawnego tych spółek do nieruchomości należących do nich przed II Wojną Światową,
 • reprezentowanie osoby fizycznej w postępowaniu dotyczącym uzyskania w trybie przepisów o tzw. mieniu zabużańskim rekompensaty za nieruchomości pozostawione w związku z wybuchem II Wojny Światowej w Wilnie,
 • reprezentowanie spadkobierców przedwojennych właścicieli w postępowaniu administracyjnym dotyczącym reprywatyzacji nieruchomości położonej w Kielcach (ul. Sienkiewicza),
 • reprezentowanie spadkobierców przedwojennych właścicieli dóbr ziemskich położonych w Warszawie (Białołęka) w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do ustalenia, że dobra te nie były objęte przepisami dekretu o reformie rolnej,
 • reprezentowanie spadkobierców przedwojennych właścicieli w postępowaniach sądowych i administracyjnych zmierzających do odzyskania nieruchomości położonych w Kielcach lub uzyskania odszkodowań z tytułu ich przejęcia na rzecz Państwa bądź zajęcia przez osoby trzecie oraz kompleksowe usługi doradcze dotyczące uregulowania sytuacji prawnej odzyskiwanych nieruchomości,
 • usługi doradcze dotyczące odzyskania przez spadkobierców przedwojennych właścicieli nieruchomości położonej w Łodzi lub uzyskania odszkodowania z tytułu jej przejęcia na rzecz Państwa bądź zajęcia przez osoby trzecie.

Zobacz także wybrane doświadczenia DZP w zakresie doradztwa prawnego dla obecnych właścicieli (użytkowników) nieruchomości.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP